Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/2

 

08.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 156

Jäsenten nimeäminen Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon vuosiksi 2013-2017

Pöydälle 08.10.2012

HEL 2012-012572 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tatu Rauhamäki: Marja-Leena Setälä

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt

2

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon vuosiksi 2013-2017

- ja -.

Esittelijä

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön sääntöjen 7 §:n nojalla säätiön edustajistoon kuuluu enintään 22 jäsentä. Näistä valitsee Espoon kaupunginhallitus, Helsingin kaupunginhallitus, Kalevalaseura, Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Taideakatemian Säätiö kukin kaksi jäsentä. Edustajiston kausi on viisi vuotta.

Helsingin kaupungin nykyiset edustajat ovat rehtori Ilari Iivonen ja Ville Tuominen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt

2

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön säännöt

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566