Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

07.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 102

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous 11.5.2012

HEL 2012-005995 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut  -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 11.5.2012 klo 10.00

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

1) kannattamaan hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen selvitys toimenpiteistä, joihin vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty,  

2) kannattamaan hallituksen esitystä

a) hyväksyä, että tilikauden alijäämä 381 943,12 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,

b) hyväksyä jäsenkunnille maksettavien vesihuollon perustamislainojen korkojen määrärahaylityksen 372 000 euroa, ja

3) vahvistamaan HSY:n hallituksen laatima tilinpäätös vuodelta 2011, sekä

4) kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta

a) merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus HSY:n vuoden 2011 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää se tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,

b) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:ssä laaditaan kokonaisvaltainen talouden sopeuttamisohjelma koko kuntayhtymälle,

c) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymällä on koko ajan toimiva ja riittävästi resursoitu sisäinen tarkastus,

d) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että laaditaan hallituksen oma arvio kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista,

e) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että seutu- ja ympäristötiedon tehtävät selkeytetään,

f) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että henkilöstökertomus, henkilöstösuunnitelma ja työhyvinvointisuunnitelma laaditaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen jälkeen,

g) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymän vesihuollossa luodaan kaikkien kaupunkien kanssa sovellettava yhtenäinen toimintatapa sekä selvittää ja sopia vastuu vesihuollossa hulevesien hoitamisesta HSY:n ja peruskuntien välillä erillään kuntatekniikkaprojektiosta,

h) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n talousarvion seuranta tulee järjestää sellaisella tavalla, että sitovien määrärahojen seuranta on mahdollista toimintavuoden aikana ja mahdolliset ylitykset saatetaan yhtymäkokouksen käsittelyyn toimintavuoden aikana,

i) kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2012 aikana toimenpiteistä, joihin kehotusten johdosta on ryhdytty,

j) merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2011,

k) myöntää vastuuvapaus HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2011

5) Kannattamaan hallituksen esitystä vuoden 2012 talousarvioon tehtävistä muutoksista.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokokous 11.5.2012

2

HSY:n yhtymäkokous ja esityslista 11.5.2012

3

HSY:n tilinpäätös 2011

4

HSY:n tilintarkastuskertomus

5

HSY:n arviointikertomus 2011

6

HSY:n henkilöstökertomus 2011

7

HSY:n Talousarivon 2012 muutosesitys

8

Kopio HSY:n ääniluettelo_2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut  -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 11.5.2012 klo 10.00

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa

1) kannattamaan hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen selvitys toimenpiteistä, joihin vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty,  

2) kannattamaan hallituksen esitystä

a) hyväksyä, että tilikauden alijäämä 381 943,12 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,

b) hyväksyä jäsenkunnille maksettavien vesihuollon perustamislainojen korkojen määrärahaylityksen 372 000 euroa, ja

3) vahvistamaan HSY:n hallituksen laatima tilinpäätös vuodelta 2011, sekä

4) kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta

a) merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus HSY:n vuoden 2011 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää se tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,

b) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:ssä laaditaan kokonaisvaltainen talouden sopeuttamisohjelma koko kuntayhtymälle,

c) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymällä on koko ajan toimiva ja riittävästi resursoitu sisäinen tarkastus,

d) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että laaditaan hallituksen oma arvio kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista,

e) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että seutu- ja ympäristötiedon tehtävät selkeytetään,

f) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että henkilöstökertomus, henkilöstösuunnitelma ja työhyvinvointisuunnitelma laaditaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen jälkeen,

g) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että kuntayhtymän vesihuollossa luodaan kaikkien kaupunkien kanssa sovellettava yhtenäinen toimintatapa sekä selvittää ja sopia vastuu vesihuollossa hulevesien hoitamisesta HSY:n ja peruskuntien välillä erillään kuntatekniikkaprojektiosta,

h) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n talousarvion seuranta tulee järjestää sellaisella tavalla, että sitovien määrärahojen seuranta on mahdollista toimintavuoden aikana ja mahdolliset ylitykset saatetaan yhtymäkokouksen käsittelyyn toimintavuoden aikana,

i) kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2012 aikana toimenpiteistä, joihin kehotusten johdosta on ryhdytty,

j) merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2011,

k) myöntää vastuuvapaus HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2011

5) Kannattamaan hallituksen esitystä vuoden 2012 talousarvioon tehtävistä muutoksista.

Lisäksi konsernijaosto päättänee oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

Yhtymäkokouksessa käsitellään:

- selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuonna 2011 hallitukselle tekemien kehotusten johdosta suorituista toimenpiteistä (yhtymäkokouksen esityslistan asia 2)

- vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen, tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus (asia 3)

-  vuoden 2011 henkilöstökertomus (asia 4), ja

- vuoden 2012 talousarvion muuttaminen (asia 5).

Tilinpäätös

HSY:n hallitus päätti 16.3.2012 hyväksyä vuoden 2011 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen vahvistettavaksi.

Tilinpäätöksen yhteydessä hallitus esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi jäsenkunnille maksettavien vesihuollon perustamislainojen korkojen määrärahaylityksen 372 000 euroa.

HSY:n tilintarkastuksesta on vastannut Ernst & Young Julkispalvelut Oy, joka on antanut yhtymäkokoukselle tilintarkastuskertomuksen vuo-delta 2011. Tarkastuskertomuksessa on todettu, että vesihuollon sito-vat jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen korkomenot ylittävät talousarvion 372 tuhannella eurolla. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että ”Edellyttäen että yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöstä vahvistaessaan edellä mainitun sitovien määrärahojen ylityksen, esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta”.

Tarkastuslautakunta ehdottaa (19.4.2012) yhtymäkokoukselle, että se myöntää vastuuvapauden HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.

Esittelijä toteaa, että tilinpäätöksen mukaan HSY:n tilikauden tulos oli 0,4 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2012 oli 7,8 milj. euroa alijäämäinen. Tulos parani edellisestä vuodesta 6,2 milj. euroa. Investointien toteuma 82,8 milj. euroa (nettoinvestoinnit) jäi 34,9 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Erosta 24,0 milj. euroa syntyi vesihuollon ja 8,9 milj. euroa jätehuollon investoinneissa. Suurimmat poikkeamat syntyivät vedenjakelun ja viemäröinnin investoinneissa johtuen kaupunkien  kaavoituksenhankkeiden viivästymisestä  talousarviossa ennakoituun verrattuna. Myös runkovesijohto- ja runkoviemärien saneeraushankkeita siistyi seuraavalle vuodelle. HSY:n investoinneista 91 % kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella. HSY:n lainakanta tilikauden lopussa oli 1 331,7 milj. euroa, josta 1 188,0 milj. euroa perustamislainoja jäsenkunnilta ja 143,7 milj. euroa ulkopuolisilta rahoittajilta. Lainakanta kasvoi tilikaudella 10,3 milj. eurolla. Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 25 %

Esittelijä katsoo, että edellä todettu määrärahaylitys tulisi hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös hallituksen esityksen mukaisesti sekä myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille niin kuin tarkastuslautakunta esittää. Esittelijä pitää myös tarkastuslautakunnan muita ehdotuksia kannatettavina ja ne tulisi hyväksyä tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisina.

Vuoden 2012 talousarvion muuttaminen

Hallituksen vuoden 2012 talousarvioon esittämien muutosten vaikutus kuntayhtymän ylijäämään on +2,3 milj. euroa. Muutetun talousarvion mukainen kuntayhtymän tulos on 1,1 milj. euroa alijäämäinen.

Jätehuollon toimintamenoihin esitetään 0,7 milj. euron vähennystä jätteen murskaus- ja paalaustoiminnan käynnistymisen lykkääntyessä. Vesihuollon toimintamenoihin esitetään vuoden 2011 toteumaan perustuen 0,5 milj. euron vähennystä. Vesihuollon vuoden 2011 investointien jäätyä  merkittävästi talousarviota pienemmäksi väheni lainatarve ja sen vaikutuksesta myös korkokulut vuonna 2012 jäävät talousarviossa ennakoitua pienemmiksi.

Yhtymäkokous päätti 16.3.2012 tukipalveluiden uudelleen järjestämisestä, josta aiheutuu muutoksia tulosalueiden määrärahoihin. Tällä ei ole vaikutusta koko kuntayhtymän tuloihin tai menoihin vielä vuonna 2012.

Muutokset vuoden 2012 talousarvioon tulisi hyväksyä esityksen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokokous 11.5.2012

2

HSY:n yhtymäkokous ja esityslista 11.5.2012

3

HSY:n tilinpäätös 2011

4

HSY:n tilintarkastuskertomus

5

HSY:n arviointikertomus 2011

6

HSY:n henkilöstökertomus 2011

7

HSY:n Talousarivon 2012 muutosesitys

8

Kopio HSY:n ääniluettelo_2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Kaupunginjohtaja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566