Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

07.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 101

Helsingin Bussiliikenne Oy:n pääomalaina

HEL 2012-003063 T 02 05 03 00

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi myöntää 8 000 000 euron pääomalainan Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi myöntää 8 000 000 euron pääomalainan Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

Esittelijä

Helsingin Bussiliikenne Oy on pyytänyt (3.9.2010) pääomarakenteensa vahvistamiseksi kaupungilta yhteensä 15 miljoonan euron suuruista pääomalainaa. Kaupunginhallitus myönsi 7.2.2011 yhtiölle 5 800 000 euron suuruisen pääomalainan.

Esittelijä toteaa, että liitteenä olevan Helsingin Bussiliikenne Oy:n osavuosikatsauksen 1/2012 perusteella lisärahoitus on välttämätön yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi. Myös Helsingin Bussiliikenne Oy:n vuoden 2011 tilinpäätöksessä todetaan, että yhtiön maksuvalmius edellyttää omistajalta lisärahoitusratkaisuja vuoden 2012 aikana.

Esittelijä toteaa edelleen, viitaten Euroopan komissiossa vireillä olevaan kanteluasiaan, joka koskee väitettyjä tukitoimenpiteitä Helsingin Bussiliikenne Oy:n hyväksi, että pääomalainaa ja sille asetettua tuottovaatimusta on pidettävä markkinaehtoisina toimenpiteinä. Koska Helsingin kaupunki omistaa yhtiön kokonaan, se on konsernina toimiessaan tytäryhtiölleen luonnollinen rahoituksen järjestäjä. Toimenpiteet eivät siksi ole valtion tukea koskevassa EU-lainsäädännössä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566