Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

07.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 103

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin yhtiökokous

HEL 2012-006591 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin edustajaksi Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin hallitukseen kiinteistöpäällikkö Päivi Kontron ja hankintapäällikkö Eeva Hännisen liikennelaitokselta yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt henkilöt

 

Yhtiö

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin edustajaksi Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin hallitukseen kiinteistöpäällikkö Päivi Kontron ja hankintapäällikkö Eeva Hännisen liikennelaitokselta yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluu Kiinteistö Oy Espoon Terminaali, jonka toimialana on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalitiloja liikennöintialueineen. Yhtiö on SRV- Toimitilat Oy:n kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 - 7 jäsentä, joista kaupunki nimeää kaksi. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka nimeää SRV – Toimitilat Oy.

Yhtiön yhtiökokous pidetään toukokuussa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt henkilöt

 

Yhtiö

 

Tiedoksi

Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566