Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

26.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 69

Osakkuusyhteisöraportti 4-2011

HEL 2012-003640 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 4-2011 tiedoksi.

Käsittely

Esteelliset: Jenni Rope

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuusyhteisöraportti 4 2011.pdf

2

Salassa pidettävä ()

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Raportoivat yhteisöt

Esitysteksti

Tarkastusvirasto

Esitysteksti

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 4-2011 tiedoksi.

Esittelijä

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta. Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista osakkuusyhteisöistä vuoden 2011 osalta. Raportti on laadittu osakkuusyhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuusyhteisöraportti 4 2011.pdf

2

Salassa pidettävä ()

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Raportoivat yhteisöt

Esitysteksti

Tarkastusvirasto

Esitysteksti

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566