Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

26.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 67

Tytäryhteisöjen seurantaraportti 2011

HEL 2012-004275 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 4/2011 tiedoksi kehottaen samalla Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöraportti 4_2011

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

 

Tarkastusvirasto

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tytäryhteisöraportin 4/2011 tiedoksi kehottaen samalla Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuodelta 2011. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä. Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori antaa yhtiötä koskevan tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöraportti 4_2011

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

 

Tarkastusvirasto

 

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566