Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/7

 

26.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 71

Yhtiökokousta koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2012-004880 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa Vantaan Energia Oy:n yhtiökokouksessa 26.3.2012 ehdottamaan, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Harry Bogomoloff.

Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

 

Oikeuspalvelut

 

Tarkastusvirasto

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa Vantaan Energia Oy:n yhtiökokouksessa 26.3.2012 ehdottamaan, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Harry Bogomoloff.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 30.1.2012 (§ 12 edustajien valinta osakkuusyhtiöiden hallituksiin) kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan Vantaan Energia Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi Lasse Männistöä. Tehtyä päätöstä esitetään muutettavaksi siten, että Vantaan Energia Oy:n varapuheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Harry Bogomoff.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

 

Oikeuspalvelut

 

Tarkastusvirasto

 

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566