Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/6

 

26.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 70

Suomen messut osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous

HEL 2012-002615 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan Helsingin kaupunkia Suomen Messut Osuuskunnan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 27.3.2012 ja samalla hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että Suomen Messut osuuskunnan hallintoneuvoston erovuoroisten tilalle nimetään seuraavat henkilöt

-        Osku Pajamäki

-        Sari Sarkomaa

-        Ben Zyskowicz   ja

-        Jussi Pajunen, kaupunginjohtaja

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan Helsingin kaupunkia Suomen Messut Osuuskunnan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 27.3.2012 ja samalla hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa Helsingin kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että Suomen Messut osuuskunnan hallintoneuvoston erovuoroisten tilalle nimetään seuraavat henkilöt

-        Osku Pajamäki

-        Sari Sarkomaa

-        Ben Zyskowicz   ja

-        Jussi Pajunen, kaupunginjohtaja

Esittelijä

Suomen Messut Osuuskunta on vuonna 1919 perustettu suomalaisen elinkeinoelämän omistama messuorganisaatio. Sen  tarkoituksena on tukea suomalaista elinkeinoelämää järjestämällä messuja ja näyttelyitä, tarjoamalla korkeatasoiset näyttely-, kokous- ja kongressitilat sekä tuottamalla tapahtumiin liittyviä palveluja. Osuuskunnassa on jäseninä noin 250 suomalaista yritystä.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

 

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566