Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

26.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 68

PKS-yhteisöraportti 4-2011

HEL 2012-003642 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä PKS-yhteisöjen seurantaraportin 4-2011 tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

PKS-raportti 4 2011.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Raportoivat yhteisöt

Esitysteksti

Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit

Esitysteksti

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä PKS-yhteisöjen seurantaraportin 4-2011 tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunkien kesken on sovittu, että Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus laatii liitteenä olevassa raportissa mainittujen yhteisöjen toiminnasta ja taloudesta pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmälle säännöllisin väliajoin seurantaraportin.

Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien vuosikatsaustietojen perusteella vuoden 2011 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin yhteisöstä. Eräiden yhteisöjen osalta on laskettu niiden toimittamien tietojen perusteella talouden avaintunnuslukuja sekä lyhyet analyysit niistä.

Seurantaraportti on tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

PKS-raportti 4 2011.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Raportoivat yhteisöt

Esitysteksti

Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit

Esitysteksti

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566