Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

26.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 72

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2012-004137 T 00 01 01

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Länsimetro.pdf

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetron liikenne käynnistyy vuoden 2015 lopulla.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713,6 miljoonaa euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on 144,3 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Yhtiön vuoden 2011 liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu vuokra- ja vastiketuloista. Tilikauden tulos osoitti voittoa         n. 86 000 euroa.

Länsimetro Oy työllistää seitsemän henkilöä. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (28 %) ja Espoon kaupunki (72 %).

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen sekä hallituksen jäsen Matti Lahdenranta antavat yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Talousarviopäällikkö Tuula Saxholm on asiantuntijana kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Länsimetro.pdf

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566