Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

26.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 74

Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon varsinainen yhtiökokous 2012

HEL 2012-001213 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti,

3

ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valitaan Sisko von Behr ja Erik Nieminen ja tilintarkastajaksi Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab sekä ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Sisko von Behr.

4

ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti,

3

ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valitaan Sisko von Behr ja Erik Nieminen ja tilintarkastajaksi Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab sekä ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Sisko von Behr.

4

ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon (Käpyläntie 8) varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2012. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 54,5 %.

Esittelijä toteaa, että jäsenehdokkaiden nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

 

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Käpylän terveystalo

Kiinteistöjen kehittämisyksikkö

Varainhallinta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566