Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/6

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 14

Vantaan Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2012-001308 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.2.2012 klo 10 osoitteessa Peltolantie 27, Vantaa sekä ehdottaa nimettäväksi yhtiön hallitukseen Annika Anderssonin.

Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylimääräinen yhtiökokous_kokouskutsu ja esityslista 07_02_2012.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti

Oikeuspalvelut

Esitysteksti

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.2.2012 klo 10 osoitteessa Peltolantie 27, Vantaa sekä ehdottaa nimettäväksi yhtiön hallitukseen ________________________.

Esittelijä

Hallituksen jäsen Maaria Haikarainen on  pyytänyt eroa Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenyydestä 30.1.2012 lukien ja hänen tilalleen tulee esittää valittavaksi uusi jäsen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylimääräinen yhtiökokous_kokouskutsu ja esityslista 07_02_2012.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti

Oikeuspalvelut

Esitysteksti

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566