Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/3

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 22

HUS:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2012-000841 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

HUS - kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

Kuntayhtymän toimitusjohtaja Aki Lindén esittelee HUS:n toimintaa ja taloutta koskevan ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on myös läsnä terveyskeskuksen toimitusjohtaja Matti Toivola.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566