Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 20

Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen nimeäminen vuosiksi 2012-2013 ja tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2012

HEL 2011-010105 T 00 00 02

Päätös

Konsernijaosto päätti valita vuoden 2012 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2012 - 2013 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajaksi ylilääkäri Pertti Heikkilä henkilökohtaisena varajäsenenään ylilääkäri Ari Aimolahti, molemmat terveyskeskuksesta.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallintoylilääkäri Jukka Pellinen henkilökohtaisena varajäsenenään suunnittelupäällikkö Jussi Lind, molemmat terveyskeskuksesta.

Jäseniksi:

Puheenjohtaja Juhani Saari henkilökohtaisena varajäsenenään pääsihteeri Markku Honkasalo, molemmat Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä.

Vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen henkilökohtaisena varajäsenenään johtava asiantuntija Kim Aarva, molemmat sosiaalivirastosta. 

Kotihoitopäällikkö Eeva Sandelin henkilökohtaisena varajäsenenään kotihoitopäällikkö Pirjo Väisänen, molemmat terveyskeskuksesta.

Hoitoketjuylilääkäri Kristina Backlund henkilökohtaisena varajäsenenään johtava ylihoitaja Tiina Pakasto, molemmat terveyskeskuksesta. 

Erityissuunnittelija Katja Rimpilä henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Vierros) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2012. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

 

Oulunkylän sairaskotisäätiö

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee valita vuoden 2012 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2012 - 2013 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajaksi ylilääkäri Pertti Heikkilä henkilökohtaisena varajäsenenään ylilääkäri Ari Aimolahti, molemmat terveyskeskuksesta.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallintoylilääkäri Jukka Pellinen henkilökohtaisena varajäsenenään suunnittelupäällikkö Jussi Lind, molemmat terveyskeskuksesta.

Jäseniksi:

Puheenjohtaja Juhani Saari henkilökohtaisena varajäsenenään pääsihteeri Markku Honkasalo, molemmat Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä.

Vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen henkilökohtaisena varajäsenenään johtava asiantuntija Kim Aarva, molemmat sosiaalivirastosta. 

Kotihoitopäällikkö Eeva Sandelin henkilökohtaisena varajäsenenään kotihoitopäällikkö Pirjo Väisänen, molemmat terveyskeskuksesta.

Hoitoketjuylilääkäri Kristina Backlund henkilökohtaisena varajäsenenään johtava ylihoitaja Tiina Pakasto, molemmat terveyskeskuksesta. 

Erityissuunnittelija Katja Rimpilä henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päättänee nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Vierros) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2012. 

Tiivistelmä

Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntöjen 2 §:n mukaan säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja tutkimustilojen rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutus- palveluja sekä toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille. Säätiö on rakennuttanut ja omistaa Oulunkylän kuntoutussairaalan, os. Käskynhaltijantie 5.     

Vuonna 2010 uudistettujen sääntöjen 4 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi Valtiokonttori nimittää yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen niin kauan kuin Valtiokonttori ostaa säätiön ylläpitämän kuntoutussairaalan hoito- ja kuntoutuspalveluja.  

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet varajäsenineen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja toimikausi alkaa sen vuosikokouksen jälkeen, missä hallituksen kokoonpano on todettu. 

Sääntöjen 10 §:n mukaan vuosikokouksessa nimetään yksi Helsingin kaupungin valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.  

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että säätiön hallituksen jäsenet nimettiin 20 ensimmäisen toimintavuoden aikana siten, että säätiön perustajista kolme sotainvalideja edustavaa järjestöä valitsi kukin yhden jäsenen ja tälle varajäsenen, ja nämä yhdessä puheenjohtajan ja tälle varajäsenen. Helsingin kaupunki valitsi varapuheenjohtajan ja kaksi jäsentä varajäsenineen. Esittelijä pitää tärkeänä, että sotainvalidien edustus säätiön hallituksessa jatkuu. Tasapuolisimmin eri järjestöjä edustaa Sotainvalidien Veljesliitto ry, jonka kaksi toimihenkilöä on antanut suostumuksensa hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi päätösehdotuksen mukaisesti.     

Päätösehdotuksessa esitetyt kaupungin edustajat perustuvat ao. virastojen kanssa käytyihin neuvotteluihin.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti säätiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

Päätösehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi esitetään tarkastuslautakunnan 23.11.2011 nimeämää tilintarkastusyhteisöä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

 

Oulunkylän sairaskotisäätiö

 

Tiedoksi

Sosiaalivirasto

Terveyskeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566