Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 12

Edustajien valinta osakkuusyhtiöiden toimielimiin

HEL 2012-000769 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

-        kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten  mukaisesti sekä

-        kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kjn osakkuusyhteisöjen hallituspaikat 2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Osakkuusyhteisöt

 

Oikeuspalvelut

Liite 1

Tarkastusvirasto

Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

-        kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten  mukaisesti sekä

-        kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset yhtiökokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa.

Esittelijä toteaa, että edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset osasta kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kjn osakkuusyhteisöjen hallituspaikat 2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Osakkuusyhteisöt

 

Oikeuspalvelut

Liite 1

Tarkastusvirasto

Liite 1

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566