Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/2

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 16

Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012

HEL 2012-000814 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuus- ja muiden yhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ryj:n toimialan osakkuusyhtiöt 2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ao. yhtiöt

Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuus- ja muiden yhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat osakkuusyhteisöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Länsimetro Oy, jonka toimialana on hallinnoida, toteuttaa ja ylläpitää metroa välillä Ruoholahti – Matinkylä. Kaupungin omistusosuus on 28 % ja Espoon 72 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Espoo nimeää viisi ja Helsinki kaksi. Espoo nimittää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee Espoo.

Suomenlinnan Liikenne Oy, jonka toimialana on harjoittaa Suomenlinnan liikennettä. Kaupungin omistusosuus on100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä. Yhtiöllä on tilintarkastaja.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy, jonka toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. Kaupungin omistusosuus on 30,8 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki valitsee kaksi ja HUS neljä. HUS nimeää hallitukseen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee HUS.

Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista on liitteenä 1.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ryj:n toimialan osakkuusyhtiöt 2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ao. yhtiöt

Liite 1

Tiedoksi

Hallintokeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566