Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 17

Kaupungin ostaman Villafonti Oy -nimisen yhtiön hallinnon järjestäminen

HEL 2011-008258 T 10 01 00

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita järjestämään kaupungin kokonaan omistaman Villafonti Oy -nimisen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen ja siellä nimeämään hallituksen varsinaiseksi jäseneksi apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarinin ja varajäseneksi toimistopäällikkö Peter Haaparinteen, molemmat kiinteistövirastosta, sekä yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Outi Koskinen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Juha Huuskosen vuodeksi 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Villafonti Oy, kauppakirjakuonnos

2

Yhtiöjärjestys

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita järjestämään kaupungin kokonaan omistaman Villafonti Oy -nimisen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen ja siellä nimeämään hallituksen varsinaiseksi jäseneksi apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarinin ja varajäseneksi toimistopäällikkö Peter Haaparinteen, molemmat kiinteistövirastosta, sekä yhtiön tilintarkastajaksi  PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Outi Koskinen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Juha Huuskosen vuodeksi 2012.

Esittelijä

Kiinteistölautakunta päätti 1.12.2011 liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisella kauppakirjalla ostaa Juho Kokolta Helsingin kaupungin Östersundomin kylässä sijaitsevan tilan Skinnarberg RN:o 3:98 omistavan Villafonti Oy -nimisen yhtiön koko osakekannan yhteensä 590 000 euron velattomasta kauppahinnasta. Yhtiön ostamalla kaupunki sai omistukseensa yhtiön omistaman kiinteistön tulevia tarpeitaan varten.

Kaupan ehtojen mukaan ostaja vastaa yhtiön hallinnosta omistusoikeuden siirtymisen jälkeen ja huolehtii siitä, että yhtiössä pidetään yhtiökokous, joka valitsee yhtiölle uuden hallituksen.

Myyjiä edustaneet yhtiön hallituksen jäsenet luovuttivat kaupan yhteydessä kaupungille eroilmoituksensa hallituksesta. Yhtiön hallinnon järjestämiseksi tulee nyt järjestää ylimääräinen yhtiökokous ja siellä nimetä yhtiölle uusi hallitus ja tilintarkastajat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Lisäksi yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiöjärjestys on liitteenä 2.

Esittelijä toteaa, että yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä jäsen ja varajäsen kiinteistövirastosta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja nimesi 23.1.2012 tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi ehdolle päätösehdotuksesta ilmenevät.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Villafonti Oy, kauppakirjakuonnos

2

Yhtiöjärjestys

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

tarkastuslautakunta

Nimetyt

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 01.12.2011 § 617

HEL 2011-008258 T 10 01 00

Kiinteistökartta N8 P1-2, Puroniityntie 205-(27)

Päätös

Lautakunta päätti ostaa Juho Kokolta Immersbyn kylässä sijaitsevan kiinteistön Skinnarberg (kiinteistötunnus 91-440-3-98) omistavan Villafonti Oy -nimisen yhtiön koko osakekannan yhteensä 590.000 euron velattomasta kauppahinnasta liitteessä nro 1 olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566