Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 13

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2012

HEL 2011-010800 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2012 Paraisilla seuraavat henkilöt:

Puolue/ryhmä

Kaupungin edustajat

Henkilökohtaiset varaedustajat

Kok.

Fabricius Nina

 

Kok.

Fant Björn

 

Vihr.

Donner Marjatta

Remes Tanja 

Vihr.

Stadius Peter 

Piiparinen Niklas 

SDP

Heikkinen Lauri

Hyvärinen Petra

SDP

Lindberg Marianne

Cantell Olof

Vänst.

Reuter Martina

Leppänen Joonas

RKP

Björnberg-Enckell Maria

 

RKP

Ekman Johan

 

RKP

Sandberg Johanna 

 

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Maakuntaliiton kirje 28.12.2011.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sydkustens landskapsförbund rf

 

Nimetyt edustajat ja varaedustajat

Liite 1

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2012 Paraisilla seuraavat henkilöt:

Puolue/ryhmä

Kaupungin edustajat

Henkilökohtaiset varaedustajat

Kok.

 

 

Kok.

 

 

Vihr.

 

 

Vihr.

 

 

SDP

 

 

SDP

 

 

Vänst.

 

 

RKP

 

 

RKP

 

 

RKP

 

 

 

 

Esittelijä

Sydkustens landskapsförbund rf (Etelärannikon maakuntaliitto ry) ilmoittaa (28.12.2011), että sen varsinainen liittokokous pidetään torstaina 19.4.2012 Paraisilla. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa kokoukseen 22.3.2012 mennessä. Maakuntaliiton kirje on tämän asian liitteenä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama.

Konsernijaoston valittua edustajat liittokokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää erikseen virkamatkasta Khn johtosäännön ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Maakuntaliiton kirje 28.12.2011.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sydkustens landskapsförbund rf

 

Nimetyt edustajat ja varaedustajat

Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.01.2012 § 7

Pöydälle 23.01.2012

HEL 2011-010800 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566