Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/3

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 19

Helsingin Palveluasunnot Oy:n tilannekatsaus

HEL 2012-000770 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin Palveluasunnot Koy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä Helsingin Palveluasunnot Koy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Helsingin Palveluasunnot Koy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiön tilat on pääosin vuokrattu Helsingin sosiaalivirastolle. Yhtiöön kuuluu noin 30 kiinteistöä, joissa on palveluasuntoja, palvelukeskuksia ja tukikoteja.

Helsingin Palveluasunnot Koy:n toimitusjohtaja Tarja Närvänen antaa yhtiötä koskevan suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566