Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/1

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 9

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Rauhamäki) ja Bryggaren (varalla Helistö) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Rauhamäki) ja Hellströmin (varalla Helistö) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

800012-62637

 

FI02012566