Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/6

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 25

Posivire Oy, varsinainen yhtiökokous sekä hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2012-001120 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2012 yhtiökokouksessa.

Samalla konserniojaosto päätti nimetä vuoden 2012 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi

-

johtava asiantuntija Jarmo Räihän sosiaalivirastosta

-

erityissuunnittelija Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, ja

-

suunnittelupäällikkö Jussi Lindin terveyskeskuksesta

 

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2012 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, kaksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

 

PosiVire Oy

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2012 yhtiökokouksessa.

Samalla konserniojaosto päättänee nimetä vuoden 2012 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi

-

johtava asiantuntija Jarmo Räihän sosiaalivirastosta

-

erityissuunnittelija Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, ja

-

suunnittelupäällikkö Jussi Lindin terveyskeskuksesta

 

Lisäksi konsernijaosto päättänee nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2012 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, kaksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg).

Esittelijä

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin omistama yritys, jonka toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ympäristöhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajilleen. Yhtiö tarjoaa työntekomahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaisesti. Yhtiö aloitti varsinaisen palvelutuotannon syksyllä 2008.

Yhtiöjärjestyksen mukaan PosiVire Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseniksi esitetyt henkilöt perustuvat ao. virastojen esityksiin.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti kyseiseen yhtiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

Tarkastuslautakunta on 23.11.2011 nimennyt päätösehdotuksessa mainitun yhtiön PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi yhtiökokouksesta alkavaksi, kaksivuotiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

 

PosiVire Oy

 

Tiedoksi

Sosiaalivirasto

Terveyskeskus

Tarkastusvirasto

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566