Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 15

Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012

HEL 2012-000815 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ryj:n toimialan tytäryhtiöt 2012

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Oy Gardenia-Helsinki Ab, jonka toimialana on ylläpitää Helsinki-Gardeniaan kuuluvia viher- ja ympäristötietokeskusta, talvipuutarhaa ja luontokoulua, toimia viheralan näyttely-, esittely- ja myyntikeskuksena sekä vuokrata tiloja. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 90 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Helsingin Bussiliikenne Oy, jonka toimialana on henkilöliikennepalvelujen tarjoaminen linja-autoilla, linja-autojen vuokraus ja invataksiliikenteen harjoittaminen. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 100 %. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistuksessa on tytäryhtiö Helsingin Palveluauto Oy, jonka hallitukseen kuuluvat samat henkilöt kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Helsingin Konsernihankinta Oy, jonka toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on yksi jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

MetropoliLab Oy, jonka toimialana on toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen sekä näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Kaupungin omistusosuus on 69,0 %. Muina osakkaina ovat Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Yhtiön hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Helsinki valitsee hallitukseen kolme jäsentä ja nimeää puheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, jonka toimialana on kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnat. Kaupungin omistusosuus on 51,3 %. Yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Helsinki valitsee yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, jonka toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Ruskeasuolla olevaa tonttia ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset. Kaupungin omistusosuus on 67,1 % ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n 32,9 %. Yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Työmaahuolto Oy, jonka toimialana on Vantaan Pakkalassa sijaitsevan ruokatehdaskiinteistön sekä sen koneiden ja laitteiden kunnossapito. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Luettelo tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista on liitteenä 1.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n osalta yhtiökokousedustajalle annettavaan ohjeistukseen tulisi lisätä maininta samojen hallituksen jäsenten valinnasta myös konsernin tytäryhtiöön Helsingin Palveluauto Oy:öön.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ryj:n toimialan tytäryhtiöt 2012

Tiedoksi

Hallintokeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566