Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 18

Asunto Oy Villamonte -nimisen yhtiön ylimääräinen yhtiökokous tilintarkastajien nimeämiseksi

HEL 2011-009030 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita järjestämään kaupungin kokonaan omistaman Asunto Oy Villamonte -nimisen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen ja siellä nimeämään yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Outi Koskinen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Juha Huuskosen vuodeksi 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita järjestämään kaupungin kokonaan omistaman Asunto Oy Villamonte -nimisen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen ja siellä nimeämään yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Outi Koskinen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Juha Huuskosen vuodeksi 2012.

 

Esittelijä

Kaupungin yksinomaiseen omistukseen kaupan kautta tulleelle Asunto Oy Villamontelle tulee yhtiöjärjestyksen mukaisesti valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päätti 30.11.2011 (1001 §) nimetä ehdolle Asunto Oy Villamonten tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Outi Koskinen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Juha Huuskosen vuodeksi 2012. He ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566