Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/2

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 21

Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2012

HEL 2011-008778 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2012 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen HTM Lotta Kauppilan. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

 

Niemikotisäätiö

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä vuodeksi 2012 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen HTM Lotta Kauppilan. 

Esittelijä

Niemikotisäätiön sääntöjen 13 §:n mukaan vuosittain ennen toukokuun loppua pidettävässä vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitsee säätiö. Tilintarkastajista yhden varsinaisen tulee olla KHT-tilintarkastaja ja muiden hyväksyttyjä tilintarkastajia. 

Vuonna 2011 konsernijaoston nimeäminä tilintarkastajina ovat toimineet kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roine henkilökohtaisena varamiehenään KHT Tom A. Turja.  

Tarkastuslautakunta on 14.12.2011 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut henkilöt ehdolle säätiön tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi vuodeksi 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

 

Niemikotisäätiö

 

Tiedoksi

Sosiaalivirasto

Terveyskeskus

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566