Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/5

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 24

Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2012

HEL 2011-007970 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Lillinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

 

Lilinkotisäätiö

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Lillinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2012.

Esittelijä

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa psyykkisesti pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille.

Säätiön sääntöjen mukaan toinen tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilönsä tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tarkastuslautakunta on 14.12.2011 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut ehdolle Lilinkotisäätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

 

Lilinkotisäätiö

 

Tiedoksi

Sosiaalivirasto

Tarkastusvirasto

Terveyskeskus

Hallintokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566