Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (4)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

07.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Varauksen jatkaminen toimistohankkeen suunnittelua varten Kiinteistö Oy Castellum Helsinki Viitalle (Kalasatama, Työpajanpiha, tontti 10575/29)

HEL 2019-011500 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi toimistohankkeen suunnittelua koskevaa tonttivarausta Kiinteistö Oy Castellum Helsinki Viitalle (Y-tunnus 3166105-5) seuraavasti:

        varausalue on tontti 10575/29 (KTY, pinta-ala 2 452 m², rakennusoikeus 10 000 k-m², Vanha Talvitie 5)

        varaus on voimassa 31.12.2022 saakka

        varausehtoja ei muuteta.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaava nro 12390

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus, varauspäätös ja suunniteltava hanke

Kiinteistö Oy Castellum Helsinki Viitta pyytää, että Kalasatamassa sijaitsevan toimitilatontin varausaikaa jatketaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksestä kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 9.12.2019 § 45 varata Lindström Invest Oy:lle kyseisen tontin toimistohankkeen suunnittelua varten 31.12.2020 saakka (tonttivaraus). Tontille on tavoitteena suunnitella ja rakennuttaa ympäristösertifikaatit täyttävä pääkonttoritason toimistorakennus.

Castellum Kalasatama Oy (Y-tunnus 1712795-6) on sittemmin ostanut Lindström Invest Oy:n. Kiinteistö Oy Castellum Helsinki Viitta on taas Castellum Kalasatama Oy:n kokonaan omistama yhtiö, joka vastaa kyseisestä hankkeesta.

Varausehdot ilmenevät kokonaisuudessa asian päätöshistoriasta (elinkeinojaoston päätöksen 9.12.2019 § 45 liite 1).

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontilla on voimassa asemakaava nro 12390 vuodelta 2017, jossa tontti on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY).

Tontin rakennusoikeus on 10 000 k-m² ja sille voi toteuttaa 3–10-kerroksisen toimistorakennuksen.

Sijaintikartta ja ote asemakaavakartasta ovat liitteenä 1 ja 2.

Varauksen jatkaminen

Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska hanke on viivästynyt yhteiskunnan sulkeuduttua koronapandemian johdosta ja työntekijöiden siirtyessä etätöihin. Tilanne on yleisesti vaikuttanut voimakkaasti toimitilamarkkinoihin ja jo suunniteltujen hankkeiden toteutukseen. Hakijalla on kuitenkin tarkoituksena saada hanke käyntiin vuoden 2022 loppupuolella, riippuen toimitilamarkkinoiden kehityksestä sekä siitä miten neuvottelut mahdollisten tulevien tilavuokralaisten kanssa etenevät.

Toteutuessaan hanke edistää alueen rakentamista ja on kaupungin yritys- ja elinkeinopolitiikan tavoitteiden mukainen.

Varausehtoja ei ole tarpeen tässä yhteydessä muuttaa vaan varauksessa noudetaan aiemman päätöksen (elinkeinojaosto 9.12.2019 § 45) mukaisia varausehtoja.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaava nro 12390

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristöntoimiala

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 30.11.2021 § 668

HEL 2019-011500 T 10 01 01 00

Vanha Talvitie 5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Työpajanpihan toimistohankkeen suunnittelua koskevan tonttivarauksen jatkamista Kiinteistö Oy Castellum Helsinki Viitalle (Y-tunnus 3166105-5) seuraavasti:

        varausalue on edelleen tontti 10575/29 (KTY, pinta-ala 2 452 m², rakennusoikeus 10 000 k-m², Vanha Talvitie 5)

        varaus on voimassa 31.12.2022 saakka

        varausehtoja ei ole tarpeen muuttaa.

(L1110-30)

19.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 09.12.2019 § 45

HEL 2019-011500 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi Lindström Invest Oy:lle (y-tunnus 1712795-6) Työpajanpihan toimitilatontin toimistohankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

        varausalue on kaavatontti 10575/29 (KTY, pinta-ala 2 452 m², rakennusoikeus 10 000 k-m², Vanha Talvitie 5)

        varaus on voimassa 31.12.2020 saakka

        varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

Esittelijä

vs. elinkeinojohtaja

Ilkka Haahtela

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566