Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2021

1 (1)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

4.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 17.05.2021 § 10

HEL 2021-005585 T 14 05 01

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin työllisyyden kuntakokeilun toiminnan alkuvaiheesta.

Käsittely

17.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja Ilkka Haahtela.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Hannu Hyytinen, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 310 32202

hannu.hyytinen(a)hel.fi