Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (4)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

14.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Varauksen jatkaminen SRV Rakennus Oy:lle (Sörnäinen, Kalasatama, tontti 10593/4)

HEL 2022-006307 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi tonttivarausta Kalasatamasta SRV Rakennus Oy:lle (1728244-6) seuraavasti:

        varausalue on edelleen kaavatontti 10593/4 (KL-1, pinta-ala 1 876 m², rakennusoikeus 12 000 k-m², osoite Leonkatu 2).

        varaus on voimassa 31.12.2023 saakka

        varausta muutetaan siten, että varauksensaaja saa suunnitella tontille hotellin sijaan vaihtoehtoisesti myös toimistorakennuksen

        varauksessa noudatettavat Kalasataman älykkäitä energiajärjestelmiä koskevat tontinluovutusehdot päivitetään liitteen 3 mukaisiksi

        muuten varausta jatketaan entisin ehdoin.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ote asemakaavasta

3

Kalasataman Älykkäät Energiajärjestelmät Tontinluovutusehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hankkeen suunnittelutilanne

SRV Rakennus Oy pyytää 27.4.2022 päivätyssä hakemuksessaan, että kaupunki jatkaisi tontin 10593/4 osalta yhtiöille myönnettyä varausta, jonka nykyinen voimassaolo on päättynyt 31.12.2020. Hakemuksessa pyydetään muuttamaan varausta siten, että tontti varataan pelkän hotellihankkeen sijasta myös toimistorakennuksen suunnittelua varten.

Varauksensaaja suunnitteli varausehtojen mukaisesti tontille alun perin hotellihanketta, mutta pitkällisten neuvottelujen jälkeen hotellioperaattori vetäytyi hankkeesta, kun vuoden 2020 keväällä alkanut koronapandemia aiheutti laajaa epävarmuutta hotellihankkeiden sijoittajien keskuudessa.

Varauksensaajien tavoitteena on käynnistää toimistohankkeen rakentaminen mahdollisimman pian, arviolta vuoden 2023 aikana.

Varaus on aiemmin ollut SRV Yhtiöt Oyj:n nimissä, mutta koska toimitilojen hankekehitysyksikkö on nykyisin osa SRV Rakennus Oy:tä, siirretään varaus SRV Rakennus Oy:n nimiin.

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat esityksen liitteinä 1 ja 2.

Aiemmat päätökset

Kaupunginhallitus päätti 3.10.2016 (§ 859) varata tontin 10593/3 (nykyinen tontti 10593/4) SRV Yhtiöt Oyj:lle hotellin suunnittelua varten 31.12.2018 saakka.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 27.5.2019 (§ 15) jatkaa varausta 31.12.2020 saakka. Varausehdot päivitettiin tässä yhteydessä.

Asemakaavatiedot

Varauksen kohteena olevalle tontille on 29.12.2017 tullut voimaan järjestettyyn arkkitehtikilpailuun perustuva asemakaava nro 12438, jossa tontti on osoitettu hotellirakennusten korttelialueeksi (KL-1). Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus-palvelun mukaan toimistorakennuksen toteuttaminen tontille olisi kuitenkin mahdollista ilman asemakaavan muuttamista.

Tontin rakennusoikeus on 12 000 k-m² ja pinta-ala 1 876 m².

Hanke tukee Kalasataman kehitystä

Hankkeen edistäminen toimistohankkeena on perusteltua, sillä Kalasatamaan jää vielä kolme hotellitonttia (Sörnäistenniemi, Sompasaari ja Nihti), jotka vastaavat tulevaisuudessa alueen hotellikysyntään, mikä puoltaa tämän hankkeen toteuttamista toimistona. Toimistorakentamisen nopea käynnistäminen myötävaikuttaisi osaltaan siihen, että hanke voitaisiin toteuttaa alueen muun rakentamisen kanssa järkevässä aikataulussa. Kaupunkikuvallisesta näkökulmasta toimistoratkaisu ei poikkea merkittävästi hotellivaihtoehdosta. Hankkeen suunnittelussa on mukana myös hotellin suunnittelusta vastannut arkkitehtitoimisto.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 -kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ote asemakaavasta

3

Kalasataman Älykkäät Energiajärjestelmät Tontinluovutusehdot

Oheismateriaali

1

Osa päätöshistoriaa_aiemmat varauspäätökset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.08.2022 § 404

HEL 2022-006307 T 10 01 01 00

Leonkatu 2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Kalasataman toimistohankkeen suunnittelua koskevan tonttivarauksen jatkamista SRV Rakennus Oy:lle (1728244-6) seuraavasti:

        varausalue on edelleen kaavatontti 10593/4 (KL-1, pinta-ala 1 876 m², rakennusoikeus 12 000 k-m², osoite Leonkatu 2)

        varaus on voimassa 31.12.2023 saakka

        varausta muutetaan siten, että varauksensaaja saa suunnitella tontille hotellin sijaan vaihtoehtoisesti myös toimistorakennuksen

        varauksessa noudatettavat Kalasataman älykkäitä energiajärjestelmiä koskevat tontinluovutusehdot päivitetään liitteen 3 mukaisiksi

        muuten varausta jatketaan entisin ehdoin.

L1110-27

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566