Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (2)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

14.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat kevätkaudella 2023

HEL 2022-012085 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontuu kevätkaudella 2023 kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

        6.2.2023 klo 17.00

        27.2.2023 klo 17.00

        27.3.2023 klo 17.00

        15.5.2023 klo 17.00

        5.6.2023 klo 17.00

Kokous alkaa kuitenkin aikaisintaan kaupunginhallituksen kokouksen päätyttyä.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä.

Elinkeinojaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä.

Elinkeinojaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566