Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (3)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

29.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Määräalan varauksen jatkaminen Fingrid Oyj:lle sähkövoimalarakennuksen suunnittelua varten (Viikki)

HEL 2021-012366 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36003 tontista 13 noin 21 834 m²:n suuruisen määräalan varausta Fingrid Oyj:lle sähkövoimalarakennuksen suunnittelua varten seuraavasti:

        Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.

        Varausalue on liitekartan 2 mukainen alue.

        Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 1 mukaisia yleisiä varausehtoja.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1

Varausehdot

2

Kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus

Fingrid Oyj pyytää 21.10.2021 päivätyllä hakemuksella, että sille varatun noin 21 834 m²:n suuruisen määräalan varausta tontista nro 36003/13 sähkövoimalarakennuksen suunnittelua varten jatketaan kolmella vuodella.

Hakemus on oheismateriaalissa.

Aiemmat päätökset

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 12.3.2019 § 134 esittää kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle kyseisen alueen varaamista Fingrid Oyj:lle. Samalla päätöksellä kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuokrausperiaatteet määräalalle.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 27.5.2019 § 16 varata alueen Fingrid Oyj:lle 31.12.2021 saakka.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Hakemuksen mukainen määräala tontista 36003/13 sijaitsee Viikin pienteollisuusalueella. Samalla tontilla sijaitsevat sekä Helen Oy:n että Helen Sähköverkko Oy:n sähköasemat ja energiahuoltoon tarkoitetut tilat. 

Tontti 36003/13 kuuluu voimassa olevan sisäasiainministeriön 17.11.1972 vahvistaman asemakaavan nro 6498 mukaan kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeseen (Yt). Tontin pinta-ala on yhteensä 66 998 m² ja sen rakennusoikeus on yhteensä 10 050 k-m², mikä vastaa tonttitehokkuuslukua e=0,15.

Tontin alueella on vireillä asemakaavanmuutos, jonka tarkoituksena on mm. mahdollistaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien tonttien tulevat rakentamistarpeet sekä koko Helsingin mittakaavassa merkityksellisen Viikinrannan energiakorttelin toteuttaminen sekä edistää hiilineutraali Helsinki 2035 tavoitteiden saavuttamista.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa alue on merkitty EN-kohdemerkinnällä. Helsingin yleiskaavassa 2016 alueella on merkintä kantakaupunki C2. Alueen toteuttamiselle suunnitellusti ei kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun mukaan ole estettä.

Tontin varausajan jatkaminen

Hakijalla on suunnitteilla rakentaa määräalalle 400/110 kV muunto-asema. Vakiintuneen käytännön mukaan sekä kaupunkiympäristön toimialan linjauksen mukaisesti varausten jatkamisista päätetään vuodeksi taikka enintään kahdeksi vuodeksi kerralla. Hanketta on suunniteltu yhdessä Helen Oy:n ja Helen Sähkö-verkko Oy:n kanssa. Hankkeen rakentaminen ajoittuu 2020 -luvun alkupuolelle.  

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1

Varausehdot

2

Kartta

Oheismateriaali

1

Hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupukiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristölautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566