Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (15)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

29.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Käynnissä olevien innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden jatkuminen

HEL 2020-010749 T 02 05 01 05

HEL 2018-012111, HEL 2019-009964

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi käynnissä oleville hankkeille innovaatiorahastosta aikaisemmin sidottua rahoitusta yhteensä enintään 3 671 493 euroa käytettäväksi vuonna 2022 seuraavasti:

Hanke

Toteuttaja

Myönnettävä rahoitus vuodelle 2022

Fiksu Kaupunki - Helsinki Innovation Districts (PRR 3599776 ja 3599789)

Forum Virium Helsinki Oy

450 256

 

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

70 200

Logistiikan saavutettavuusdata (PRR 3599783 ja 3599784)

Forum Virium Helsinki Oy

76 620

 

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry

40 150

PasilaHUB: kuluttajaliiketoiminnan yhteistyö- ja innovaatiotoiminnan alustan luominen (PRR 3599782) 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

117 358

3AMK Entrepreneurship Society Alliance (PRR 3599780)

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

90 000

Helsinki Education Hub (PRR 3599781)

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

570 920

Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana (PRR 3599771)

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

545 000

Urban Tech Helsinki -hautomo (PRR 3599772)

Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut yksikkö

550 000

Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunakatu energiapilotti (PRR 3599773)

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, RYA, asuntotuotanto

513 000

Viikki Innovation Platform & Food Lab - biokampuksen innovaatiokeskittymän kehittäminen (PRR 3599785)

Helsingin yliopisto

328 840

Maria 01 - Euroopan johtavan kasvuyrityskeskittymän laajentuminen ja kansainvälistyminen (PRR 3599752)

Startup Maria Oy

319 149

 

Yhteensä

3 671 493

 

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirsi käynnissä olevien hankkeiden käyttämättä jäävää määrärahaa yhteensä enintään                      1 820 132 euroa käytettäväksi ja sidottavaksi seuraavasti:

Hanke

Toteuttaja

Siirrettävä ja siirretty rahoitus vuodelle 2022

Siirrettävä sidottavaksi vuodelle 2023

Siirrettävä sidottavaksi vuodelle 2024

Siirrettävä sidottavaksi vuodelle 2025

Fiksu Kaupunki - Helsinki Innovation Districts (PRR 3599776 ja 3599789)

Forum Virium Helsinki Oy

107 000

-

-

-

 

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

16 250

-

-

-

Logistiikan saavutettavuusdata (PRR 3599783 ja 3599784)

Forum Virium Helsinki Oy

18 000

-

-

-

 

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry

10 600

-

-

-

3AMK Entrepreneurship Society Alliance (PRR 3599780)

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

7 000

-

-

-

Helsinki Education Hub (PRR 3599781)

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

90 000

60 000

-

-

Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla (PRR 3599770)

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

80 000

-

-

-

Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana (PRR 3599771)

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

-

395 000

-

-

Urban Tech Helsinki -hautomo (PRR 3599772)

Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut yksikkö

72 944

44 550

44 550

44 550

Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunakatu energiapilotti (PRR 3599773)

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, RYA, asuntotuotanto

-

546 000

27 000

-

Viikki Innovation Platform & Food Lab - biokampuksen innovaatiokeskittymän kehittäminen (PRR 3599785)

Helsingin yliopisto

-

-

80 585

-

Health Capital Helsinki 2.0 (PRR 3599724)

Helsinki Business Hub Ltd Oy

176 103

-

-

-

 

Yhteensä

577 897

1 045 550

152 135

44 550

 

Edelleen kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myösi lisärahoitusta Helsingin kaupungin Liikelaitos Staralle 34 250 euroa ja Forum Virium Helsinki Oy:lle 11 125 euroa, eli yhteensä 45 375 euroa, käytettäväksi vuonna 2022 hankkeen ”Stara eRetrofit” loppuun saattamiseen.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva, Santtu von Bruun ja Liisa Kivelä
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Ida Björkbacka.

Esittelijä

vs. elinkeinojohtaja

Ilkka Haahtela

Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio väliraportit 2021

2

Fiksu Kaupunki väliraportti 2021

3

Logistiikan saavutettavuusdata väliraportti 2021

4

Pasila HUB väliraportti 2021

5

3AMK Entrepreneurship Society väliraportti 2021

6

Helsinki Education Hub väliraportti 2021

7

Helsinki kokeilualustana väliraportti 2021

8

Innovatiiviset hankinnat väliraportti 2021

9

Urban Tech Helsinki valiraportti 2021

10

Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunankatu energiapilotti valiraportti 2021

11

Viikki Innovation Platform väliraportti 2021

12

Health Capital Helsinki väliraportti 2021

13

Maria01 valiraportti 2021

14

Stara eRetrofit väliraportti ja lisärahoitushakmus 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ulkoiset hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaikille käynnissä oleville hankkeille, jotka ovat jättäneet väliraporttinsa innovaatiorahastolle ja joille aikaisemmin on sidottu innovaatiorahaston rahoitusta vuodelle 2022, esitetään rahoitusta. Hankkeet ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti ja suunnitelmat vuodelle 2022 arvioidaan täyttävän innovaatiorahaston kriteerit.

Lisäksi osalle hankkeista esitetään käyttämättä jäävien määrärahojen siirtoa käytettäväksi tulevina vuosina, koska monen hankkeen osalta muun muassa koronatilanne on aiheuttanut viiveitä tai muutoksia hankkeiden toteutustapaan, erityisesti tapahtumien järjestymisen, ulkomaanmatkojen ja joidenkin hankintojen ja yritysten kanssa tehtävän yhteistyön osalta.

Yhdelle innovaatiorahastosta rahoitetulle hankkeelle, jonka alkuperäinen päättymisaika on vuoden 2021 lopussa, esitetään lisärahoitusta ja jatkoaikaa vuodelle 2022, käynnissä olevien toimenpiteiden loppuun
saattamiseen.

Yhteenveto sidotuista, haetuista ja myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, kuvaus jokaisesta hankkeesta ja sen vaiheesta sekä valmistelusihteeristön hankekohtaiset arvioinnin tulokset ovat liitteenä 1. Hankkeiden väliraportit ovat liitteinä 2-14.

Esittelijän perustelut

Käynnissä olevien hankkeiden jatkuminen vuonna 2022

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on sitonut innovaatiorahaston vuoden 2022 varoja kymmenelle hankkeelle päätöksillään 28.01.2019 § 3, 11.11.2019 § 39, 9.12.2019 § 49 ja § 50, 23.3.2020 § 14, 8.6.2020 § 20, 19.10.2020 § 36 ja 7.12.2020 § 46. Kaikki kymmenen hanketta ovat jättäneet väliraporttinsa innovaatiorahastolle. Raportoinnin perusteella elinkeinojaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksista. Kaikki kymmenen hanketta hakevat vuodelle 2022 sidottuja määrärahoja käyttöönsä. Kahdeksan hankkeista hakevat lisäksi vuonna 2021 käyttämättä jäävälle määrärahalle siirtoa tuleville vuosille.

Lisäksi kaksi käynnissä olevaa hanketta, joiden rahoitus innovaatiorahastosta päättyisi vuonna 2021, ovat hakeneet käyttämättä jäävälle määrärahalle siirtoa vuodelle 2022 ja näin ollen myös jatkoaikaa hankkeiden toteuttamiselle.

Yksi hanke, jolle kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on aikaisemmin sitonut ja myöntänyt innovaatiorahastosta rahoitusta vuoden 2021 loppuun asti, hakee nyt lisärahoitusta ja lisäaikaa.

Forum Virium Helsinki Oy:n ja Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Fiksu Kaupunki - Helsinki Innovation Districts”

Hanke on pääosin toteutunut suunnitellusti. Hanke on saanut hyvää palautetta siitä, että eri toimialat ovat osallistuneet hankkeen kohteena olevien alueiden kehittämisen ennakointityöhön, ja hanke on osaltaan lisännyt yhteistyötä näiden välillä.

Hankkeella on hyvät valmiudet toteuttaa vuodelle 2022 suunniteltua toimintaa ja hankkeen rahoittaminen vuonna 2022 on perusteltu. Siirrettäväksi haetun määrärahan myöntäminen on myös perusteltu, koska osa hankkeen toimenpiteistä ovat koronan takia siirtyneet seuraavalle vuodelle.

Hankkeen rahoituspäätöksen yhteydessä todettiin, että hankkeen tilakustannuksia on osoitettava yritys- ja asukasyhteistyöhön hankkeen eri alueilla, esimerkiksi lyhytaikaisiin living lab -tiloihin ja, että tilat on tarjottava myös muille kehittäjätoimijoille kuten yrityksille ja kaupungin toimijoille. Hanke on väliraportin mukaan toteuttanut Malmilla ja Malminkartanossa vehreät pop-up tilat tukemaan living lab -toimintaa, sekä laatii parhaillaan päivitettyä tilakonseptia näiden oppien pohjalta. Hanke on vuonna 2021 rahoittanut Kalasatamassa sijaitsevan Urban Lab -tilan vuokraa. Hankkeen ilmoittamana tavoitteena on, että Urban Lab -tilaa voitaisiin pitää hankkeella vielä kesään 2022 asti. Tämän jälkeen hanke yrittää päästä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tiloihin, jalkauttaa tilat pilotointialueille tai löytää UrbanLab -tilalle muita maksajia.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 8.6.2020 §20 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2023.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Forum Virium Helsinki Oy:n ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n hanke ”Logistiikan saavutettavuusdata”

Hanke on pääosin edennyt suunnitellusti ja hankkeessa on huomioitu rahoituspäätöksessä annettuja kehotuksia tietoturva-analyysin tekemisestä, konseptin linkittämisestä kaupungin osoitetietorekisteriin, konseptin jatkuvuuden ja ylläpidon varmistamisesta ja ulkopuolisten rahoittajien mukaan saamisesta.

Hankkeen rahoittaminen vuonna 2022 on perusteltu ja vuodelta 2021 siirrettäväksi haettu rahoitus on perusteltu myöntää, koska hankkeen toimenpiteet ovat koronan takia viivästyneet.

Forum Virium Helsinki Oy:n ja Tieke ry:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska em yhteisöt eivät harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hanke ”PasilaHUB: kuluttajaliiketoiminnan yhteistyö- ja innovaatiotoiminnan alustan luominen”

Hanke on pääosin edennyt suunnitellusti. Hankkeen rahoittaminen vuonna 2022 on perusteltu.

Elinkeinojaoston tekemässä rahoituspäätöksessä 19.10.2020 §36 hankkeen toteuttajaa kehotetiin alusta alkaen seuraamaan hankkeen vaikutuksia Helsingin elinkeinotoiminnan taloudelliseen elpymiseen ja jakamaan niistä tietoa laajasti muillekin kuin hankkeessa mukana oleville toimijoille. Saadut opit, havainnot ja epäonnistumiset tulee analysoida, kirjata ja tuloksia esitellä laajasti erilaisilla foorumeilla. Tätä työtä tulee jatkaa koko hankkeen ajan.

Rahoituspäätöksessä hanketta kehotettiin myös aktiivisesti edistämään opiskelijalähtöisen yrittäjyyden syntymistä hankkeen puitteissa ja luomaan polkuja parhaiden aihioiden jatkojalostamiselle. Myös tätä tulee edelleen jatkaa.

Hankkeessa tehtävät benchmarkingmatkat on toteutettava niin, että ne tuovat lisäarvoa alueen yrityksille. Lisäksi hankkeen aikana on panostettava resurssilähteiden tunnistamiseen kuluttajaliiketoiminnan yhteistyö- ja innovaatioalustan toiminnan jatkoa ajatellen.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 19.10.2020 §36 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2023.

Haaga-Helia Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hanke ”3AMK Entrepreneurship Society Alliance”

Innovaatiorahastosta vuodelle 2022 sidotun rahoituksen myöntäminen hankkeelle on perusteltua, koska hanke on koronatilanteesta huolimatta edennyt hyvin ja vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet ovat alkuperäisen hankesuunnitelman mukaiset. 7 000 euron siirtäminen tapahtumia varten vuodelta 2021 vuodelle 2022 on perusteltu.

Vuoden 2022 osalta innovaatiorahaston rahoitus edellyttää kuitenkin hankkeen muun rahoituksen vahvistumista.

Hanketta kehotetaan toteuttaman toimintaa pitkäjänteisesti ja seuraamaan sen tuloksien kehittymistä. Toiminnan rahoitusmallia hankkeen päättymisen jälkeen on suunniteltava ja siitä on sovittava hyvissä ajoin.

Haaga-Helia Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston hanke "Helsinki Education Hub"

Hanke on pääosin edennyt suunnitellusti. Helsinki Education Hubin tilat ovat toiminnassa ja hankkeen toiminnot on saatu käyntiin. Rahoituksen myöntäminen hankkeelle vuodelle 2022 on perusteltu. Myös hankkeen esittämät rahasiirrot vuodelta 2021 vuosille 2022 ja 2023 ovat perusteltuja, koska ne perustuvat koronasta johtuviin muutoksiin ja hankkeen tarkentuneisiin tilaratkaisuihin.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 19.10.2020 § 36 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2023. Hankkeen toteuttajaa kehotetaan hakemaan aktiivisesti muita rahoitusmahdollisuuksia toiminnalle jo hankkeen ensimmäisten vuosien aikana.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana”

Hanke on edennyt hyvin huomioiden koronan aiheuttamia viiveitä kokeilutoiminnassa. Toiminta on ollut hankesuunnitelman mukaista. Rahoituksen myöntäminen vuodelle 2022 on perusteltu. Säästyneiden rahojen siirtäminen vuodelle 2023, ja sen myötä hankeen aikataulun pidentäminen on myös perusteltu, jotta hankkeen toimenpiteet ehditään toteuttamaan täysimääräisesti ja toimintaa pystytän kehittämään pitkäjänteisesti.

Hankkeen toteutuksen kannalta oleellista on toimialojen sitoutuminen alustamaiseen työskentelyyn. Hankkeen suunnittelussa on tärkeää miettiä mahdollisimman tarkkaan toimialoilta vaadittavaa resursointia ja työskentelyotetta sekä kehittää toimialoihin kohdistuvia insentiivejä osallistua yhteistyöhön. Hankeen tavoitteena on edelleen, että kokeilualustat ja muu innovaatiotoiminta integroituvat osaksi kaupungin ja sen toimialojen toimintaa hankkeen päättymiseen mennessä.

Hankkeen aikana on panostettava toimintamallin ja sen tulosten viestimiseen. Lisäksi tulosten arvioinnin perusteella on sovittava kokeilualustatoiminnan toteutuksesta, rahoituksesta ja juurruttamisesta jatkossa. Innovaatiotoiminta olisi hyvä saada integroitua normaaliksi osaksi kaupungin toimialojen toimintaa.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut yksikön hanke ”Urban Tech Helsinki -hautomo”

Hanke on edennyt suunnitellusti yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Aalto-yliopisto panostaa myös huomattavia omia resurssejaan hankkeen hautomopalvelun toteuttamiseen. Yhteistyötä tehdään myös pääkaupunkiseudun muun ekosysteemin kanssa. Hankkeen rahoittaminen vuonna 2022 on perusteltu. Myös vuodelta 2021 käyttämättä jääneen rahoituksen siirtäminen vuosille 2022-2025 on perusteltu, koska rahoitus kohdistuu pääosin tapahtumatoimintaan, jota ei ole koronarajoitusten takia vielä voitu toteuttaa täysimääräisesti.

Urban Tech Helsinki -hautomolle on asetettu toimintaa seuraavat mittarit, joiden avulla arvioidaan toiminnan hyötyjä ja eri toimintamallien tuloksellisuutta. Hanke on suunniteltava niin, että hautomo voidaan lopettaa etuajassa, mikäli toiminta ei ole tarpeeksi tuloksellista.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 9.12.2019 § 49 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuosille 2023-2025. Hankkeessa on selvitettävä myös muita rahoitusmahdollisuuksia hautomotoiminnalle.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan RYA, asuntotuotanto Hekan hanke ”Kalasatama Kaljaasi Fortunakatu energiapilotti”

Hanke on viivästynyt urakkasopimuksesta johtuen ja hakee vuodelle 2021 myönnetyn sekä elinkeinojaoston 9.12.2019 § 49 vuosille 2022 ja 2023 hankkeelle sitoman rahoituksen osittaista siirtoa tuleville vuosille, niin että hanke jatkuisi vuoteen 2024 asti. Rahoituksen myöntäminen vuodelle 2022 ja siirtäminen vuosille 2023-2024 on perusteltu, sillä hanke etenee muutoin pääosin suunnitellusti.

Hankkeen väliraportin mukaan hankesuunnitteluvaiheen tavoite plusenergiasta tai 0-energiasta ei toteutunut. Laskelmien perusteella voidaan hankkeessa saavuttaa yli 60% pienennys nettoenergiankulutuksesta tavanomaiseen A-energialuokan rakennukseen verrattuna. Alkuperäisessä hakemuksessa ilmoitettujen alustavien laskelmien perusteella hankkeessa arvioitiin saavutettavan jopa 70–90% pienennys A-energialuokan rakentamiseen verrattuna. 60% energiansäästö arvioidaan kuitenkin olevan kohtuullinen tulos. Kohteeseen on lisäksi tulossa uusia ratkaisuja, kuten aurinkosähkölasit ja uusi liiketoimintakonsepti Helenin kanssa, jossa Helen vastaa laitteiden toteuttamisesta.

Hankkeen tulosten ja oppien dokumentaatioon ja viestintään tulee panostaa ja tuloksia on pyrittävä hyödyntämään kaupungin muissa rakentamishankkeissa. Hankkeen tulee tehdä yhteistyötä "Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana" -hankkeen kanssa, jolle innovaatiorahastosta on myönnetty rahoitusta.

Lisäksi hankkeessa tulee panostaa systemaattiseen yritysyhteistyöhön ja markkinavuoropuheluun uusien ratkaisujen löytämisessä ja jakaa oppeja toimintatavoista näissä, jotta kokemuksia voidaan hyödyntää laajemmin vastaavissa hankkeissa.

Helsingin yliopiston hanke ”Viikki Innovation Platform & Food Lab - biokampuksen innovaatiokeskittymän kehittäminen”

Hanke on pääosin edennyt suunnitellusti ja rahoituksen myöntäminen vuodelle 2022 on perusteltu. Hankkeen aikataulun pidentäminen ja vuodelta 2021 käyttämättä jäävän rahoituksen siirtäminen vuoteen 2024 on perusteltu alkuvaiheen rekrytointien viivästymien vuoksi, jotta hanke voi toteutua täysimääräisesti.

Rahoituspäätöksen yhteydessä kehotettiin kaikkia Viikin tiedekuntia kartoittamaan temaattisten innovaatioekosysteemien aihioiden potentiaalia ja hakemaan eri innovaatioekosysteemeille aktiivisesti rahoitusta eri lähteistä. Aihioiden tunnistamista on aloitettu hankkeessa. Edelleen on aiheellista varmistaa, että Platformin viestintä ja markkinointitoimenpiteet linkittyvän myös kaupungin kokeilualustakokonaisuuden, Urban Tech Helsinki -hautomon ja uuden kampusinkubaattoriohjelman vastaaviin toimenpiteisiin.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 7.12.2020 § 46 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2023.

Helsingin yliopiston saama tuki ei ole valtiontukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Startup Maria Oy:n hanke ”Maria 01 - Euroopan johtavan kasvuyrityskeskittymän laajentuminen ja kansainvälistyminen”

Hanke on edennyt suunnitellusti ja vuodelle 2022 sidotun rahoituksen myöntäminen hankkeelle on perusteltu. Hanke on innovaatiorahaston pyynnön mukaisesti vuoden 2021 alussa jättänyt loppuraportin kaudelta 2018-2020 uuden hankkeen käynnistymisen yhteydessä.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 19.10.2020 §36 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2023. Hakija on ilmoittanut hakevansa rahoitusta myös vuosille 2024-2026. Hankkeen päätyttyä tavoitteena on operoida Maria 01:sta tulorahoituksella sekä kolmen vuoden jatkokaudelle haettavalla innovaatiorahaston rahoituksella.

Helsingin kaupungin Startup Maria Oy:lle antamaa toimintatukea on pidettävä Euroopan unionin perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaisena valtiontukena. Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 27 artiklan mukaisena innovaatioklusterille myönnettävänä tukena.

Tuensaajaa Start up Maria Oy -nimistä osakeyhtiötä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä säätiö ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen I luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Tuen myöntävän toimielimen päätöksestä tehdään komissiolle yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteen II mukainen jälki-ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä sähköisesti. Koko Maria 01 arvioidut toimintakustannukset ovat vuodelle 2022 yhteensä 3 019 149 euroa, joista tukikelpoisia kustannuksia ovat 864 009 euroa. Innovaatiorahastosta myönnettävä tuki on 319 149 euroa eli noin 37% tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoiset kustannukset sisältävät muun muassa palkkakuluja ja ostopalveluja, mutta ei vuokrakuluja.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla”

Hankkeen alkuperäinen päättymisajankohta oli vuoden 2021 aikana. Hankkeen toimenpiteet ovat osin aikataulullisesti myöhästyneet koronatilanteesta johtuen, mutta pääosin toiminta on toteutunut hyvin. Hanke hakee vuodelta 2021 käyttämättä jäävän rahoituksen siirtoa vuodelle 2022, enintään 80 000 euroa, ja siten hankkeen toteutusajan pidentämistä, jotta hankkeen kaikki hankinta-keissit saataisiin valmiiksi.  Hankkeen vuodelta 2021 käyttämättä jäävän määrärahan siirtäminen vuodelle 2022 arvioidaan olevan perusteltu.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 9.12.2019 § 49 rahoituspäätöksessä todetaan, että hankkeen tulosten skaalautuvuuteen tulee panostaa etenkin hankkeen loppuvaiheessa niin, että hankkeen tuottamia kokemuksia ja oppeja voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti myös hankkeen jälkeen. Lisäksi todetaan, että hankkeessa edistettävien innovatiivisten hankintojen tuloksista ja opeista kaupungin tulee viestiä myös ulospäin laajemman yrityskentän suuntaan. Hankeen jatkaminen vuoden 2022 puolelle on perusteltua, koska pidennyksellä edistetään laadittavan oppaan avulla hankkeen tulosten dokumentointia ja tiedon levittämistä saaduista kokemuksista.

Hanketta kehotetaan jatkamaan keskusteluja Business Finlandin kanssa mahdollisuuksista osallistua innovatiivisten hankintojen edistämisen rahoittamiseen.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hanke "Health Capital Helsinki 2.0"

Hanke on pääosin toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti. Elinkeinojaosto myönsi 19.12.2019 § 50 vuodelta 2019 käyttämättä jääneen rahan siirtämistä vuodelle 2022, joten ensi vuoden rahoitus on jo hankkeen toteuttajan käytössä. Vuodelta 2021 käyttämättä jäävän rahoituksen siirtäminen vuodelle 2022 ja hankeen aikataulun pidentäminen vuoden 2022 loppuun asti on perusteltua.

Hanketta on aikaisempien rahoituspäätösten yhteydessä kehotettu konkreettisti määrittelemään, mitä hankkeen tavoitteiden toteuttamisen kannalta tarvittavat life science- ja terveysteknologia-alan liiketoiminnan kehittämispalvelut ovat ja mitkä tahot niitä tuottavat. Hankkeen tuli myös tiedostaa ja osaltaan koordinoida life science- ja terveysteknologia-alan kehittämiseen liittyvää toimintaa pääkaupunkiseudulla ja seurata miten toiminta kokonaisuudessaan tehostuu ja miten päällekkäistä työtä vähennetään. Hankkeen väliraportissa on avattu liiketoiminnan kehittämispalveluja ja annettu esimerkkejä HCH:n toiminnasta, joka vähentää päällekkäistä työtä ja tehostaa toimintaa. Näiden kehotusten mukaista toimintaa ja seurantaa tulee jatkaa vuoden 2022 aikana.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska tuen saaja ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Helsingin kaupungin Liikelaitos Staran ja Forum Virium Helsinki Oy:n hanke ”StaraeRetrofit”

Hanke sai rahoitusta vuosille 2019 – 2021 innovaatiorahastosta elinkeinojaoston päätöksellä 29.5.2019 § 17. Hankkeessa selvitetään Staran ajoneuvokaluston sähköistämisen vaikutukset operatiiviselle
toiminnalle, todennetaan raskaan ajoneuvon sähköistämisen kokonaiskustannukset elinkaaren aikana ja selvitetään mahdollisuudet nopeuttaa sähköiseen ajoneuvokalustoon siirtymistä.

Hankkeessa on hyödynnetty Staran hankkeelle osoittamaa, noin 7 vuotta käytössä ollutta, kuorma-autoa. Ajoneuvon voimalinja vaihdetaan sähköiseksi ja sen ohjausta varten tehdään tarvittava ohjelmointityö. Muunnettu ajoneuvo on tarkoitus ottaa normaaliin päivittäiseen käyttöön ja sen jälkeen seurataan ajoneuvon teknistä suoriutumista työstä.

Hakkeen kohteena olevan ajoneuvon retrofittaus on vielä kesken, koska sähkömoottorin toimittaja ei ole kyennyt toimittamaan tarvittavia sähkömoottorin osia globaalin komponenttipulan takia. Komponenttien arvioidaan saapuvan tammikuussa 2022. Hankkeeseen kuuluva työ on lisäksi pitkittynyt koronasta johtuen, kosta ajoneuvon muunnostyöt tehtiin Tampereen ammattikorkeakoulun kampuksella, joka oli koronan takia pitkiä aikoja suljettuna.

Hankkeen kulut vuonna 2021 ovat kohdistuneet Staran osalta pääosin Tampereen ammattikorkeakoulun tuottamiin palveluihin ja kulut ovat olleet odotettua korkeammat johtuen teknisistä haasteista ja koronan aiheuttamasta ylimääräisestä henkilötyö- ja vuokrakulusta. Forum Virium Helsingin osalta rahoitus on käytetty osa-aikaisen koordinaattorin palkkakuluihin.

Hankkeessa on toteutettu hankesuunnitelman mukaista toimintaa ja kerätty osaamista ja kokemuksia. Hankkeen päätavoitteet muutostyön taloudellisen kannattavuuden arvioinnista ja haasteiden, tarpeiden, poikkeamien, riskien ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta on jo pitkälti saavutettu. Lopullinen retrofitatun ajoneuvon testaus jäisi kuitenkin toteuttamatta ilman lisärahoitusta. Hanke hakee siksi 56 500 euron lisärahoitusta vuodelle 2022.

Lisärahoituksen myöntäminen hankkeelle arvioidaan olevan perusteltu, koska hankkeen toimenpiteiden loppuun saattamisella ja ajoneuvon testaamisella saadaan vielä käytännön tietoa retrofittauksen hyödyistä ja pystytään jakamaan sitä yrityksille ja muille toimijoille. Hankkeen lisärahoituksen tarve arvioidaan pääosin johtuva hankeen toteuttajasta riippumattomista syistä. Hankkeelle on tähän mennessä myönnetty          368 500 euroa innovaatiorahastosta. Hankkeen aikaisemmasta satsauksesta saadaan enemmän irti saattamalla hanke loppuun.

Hankkeelle ei esitetä koko haettua lisärahoitusta, vaan haetusta summasta vähennetään puolet Forum Virium Helsinki Oy:n työpanokseen haetusta rahoituksesta. Hankkeella on tällöin Forum Viriumin osalta innovaatiorahastosta resursseja kolmelle henkilötyökuukaudelle, lähes yhtä paljon kuin oli vuonna 2021.

Liikelaitos Staran ja Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska rahoituksen saajat eivät harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017 § 240 päättänyt innovaatiorahaston säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteuttamiin hankkeisiin.

Sääntöjen mukaisesti rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen päättämät varat.

Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 25.9.2017 § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan rahoitushaun avaamisesta vuosille 2018-2021.

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksenmukaisiin projekteihin ja investointihankkeisiin.

Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle. Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskushallinnosta. Jokaisella innovaatiorahaston rahoittamalla hankkeella tulee olla ohjausryhmä, jossa on vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja.

Väliraporttien arviointi

Kaupunginkanslian ja toimialojen edustajista koostuva innovaatiorahaston ohjausryhmä ja kaupunginkanslian valmistelijat ovat arvioineet hankkeiden väliraportteja. Arvioinnissa on kuultu myös hankkeiden aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto haetuista, sidotuista ja myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, kuvaus jokaisesta hankkeesta ja sen vaiheesta sekä valmistelusihteeristön hankekohtaiset arvioinnin tulokset ovat liitteenä 1.

Hankearvioinnissa on tarkasteltu hankkeiden toteutumista vuonna 2021 ja suunnitelmia tuleville vuosille suhteessa aikaisemmin hyväksyttyihin hankehakemuksiin, raportteihin ja rahoituspäätöksiin. Arvioinnissa on rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa sekä siihen, miten hanke edistää Helsingin yritysekosysteemien kehittymistä, kokeilualustojen luomista, innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä. Hankkeen toteutettavuus (hankesuunnitelman selkeys, kokonaisrahoituksen ja budjetin perusteltavuus, relevanttien yhteistyötahojen mukanaolo) ja hankkeen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen on myös otettu huomioon. Lisäksi hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä on huomioitu.

Toimeenpano ja rahoitettujen hankkeiden seuranta

Vuonna 2021 rahoitusta saaneet hankkeet jättävät erillisestä pyynnöstä innovaatiorahastolle koko vuotta kattavan taloudellisen loppuselvityksen keväällä 2022. Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista tulee toimittaa väliraportit kerran vuodessa. Hankkeiden päätyttyä toteuttajan on toimitettava loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys kuuden kuukauden sisällä loppuraportointilomakkeella.

Hankerahoituksen palauttamista vaaditaan tapauksissa, joissa hakija ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa tai noudattanut rahoituspäätöksen ehtoja tai innovaatiorahaston ohjeita. Hankkeilla tulee olla oma erillinen kirjanpito.

Esittelijä

vs. elinkeinojohtaja

Ilkka Haahtela

Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio väliraportit 2021

2

Fiksu Kaupunki väliraportti 2021

3

Logistiikan saavutettavuusdata väliraportti 2021

4

Pasila HUB väliraportti 2021

5

3AMK Entrepreneurship Society väliraportti 2021

6

Helsinki Education Hub väliraportti 2021

7

Helsinki kokeilualustana väliraportti 2021

8

Innovatiiviset hankinnat väliraportti 2021

9

Urban Tech Helsinki valiraportti 2021

10

Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunankatu energiapilotti valiraportti 2021

11

Viikki Innovation Platform väliraportti 2021

12

Health Capital Helsinki väliraportti 2021

13

Maria01 valiraportti 2021

14

Stara eRetrofit väliraportti ja lisärahoitushakmus 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ulkoiset hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Sisäiset hakijat

Innovaatiorahaston ohjausryhmä

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566