Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (1)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

03.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pajusen ja Ozan Yanarin sekä varatarkastajiksi Fatim Diarran ja Marcus Rantalan.

Käsittely

Elinkeinojaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajaksi Silja Borgarsdóttir Sandelinin sijasta Marcus Rantalan.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla elinkeinojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pajusen ja Ozan Yanarin sekä varatarkastajiksi Fatim Diarran ja Silja Borgarsdóttir Sandelinin.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566