Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

16.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ozan Yanarin ja Jenni Pajusen sekä varatarkastajiksi Kaarin Taipaleen ja Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Käsittely

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni Sinnemäen sijasta Ozan Yanarin ja varatarkastajaksi Suldaan Said Ahmedin sijasta Kaarin Taipaleen.

Esittelijä

varapuheenjohtaja

Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Jenni Pajusen sekä varatarkastajiksi Suldaan Said Ahmedin ja  Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566