Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

19.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Ydinkeskustassa ja Hakaniemessä suunnitteilla ja vireillä olevien elinkeinopoliittisesti merkittävien maankäytön hankkeiden tilannekatsaus

HEL 2018-002934 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen toimitilamarkkinoiden kehityksestä sekä suunnitteilla ja vireillä olevista elinkeinopoliittisesti merkittävistä maankäytön hankkeista ydinkeskustassa ja Hakaniemessä.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Minna Maarttola, Sirpa Kallio, Janne Prokkola, Katariina Baarman ja Ilkka Aaltonen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin keskusta-alue on maan suurin työpaikka-alue, joka tuottaa huomattavat agglomeraatioedut koko kansantaloudelle. Keskustassa on maan merkittävin kiinteistöomaisuus ja parhaat kohteet houkuttelevat edelleen yrityksiä sijoittumaan sinne. Ydinkeskusta on myös ainutlaatuinen kaupallisten - ja kulttuuripalveluiden sekä tapahtumien keskittymä. Kulttuuritarjonta ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet lisääntyvät alueella entisestään mm. Amos Rex –taidemuseon ja Keskustakirjaston avautuessa.

Vireillä on hankkeita, jotka vaikuttavat keskustan kilpailutilanteeseen ja keskustan ulkoiseen saavutettavuuteen. Kaupallisen toimintaympäristön rakennemuutoksen lisäksi kantakaupunkiin raideliikenneasemien yhteyteen sijoittuvat uudet kaupalliset keskittymät haastavat varsinkin ydinkeskustan vetovoimaa. Kantakaupunkiin kohdistuu myös suuressa määrin kiinteistönomistajien toiveita muuttaa toimitiloja asumiseen.

Kaupunkistrategiassa todetaan mm., että vetovoimainen keskusta on Helsingin käyntikortti ja elinehto. Keskustan elinvoimaisuutta kehitetään yhteistyössä alueen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvaa rantavyöhykettä kehitetään tavoitteena keskustan elinvoimaisuutta tukevan toiminnallisen kokonaisuuden aikaansaaminen.

Hakaniemi poikkeaa profiililtaan ydinkeskustasta, vaikka sekin on vahva työpaikka‐ ja palvelukeskittymä sekä liikenteen solmukohta. Vuosien saatossa Hakaniemi on kuitenkin jäänyt kehityksessä jälkeen muusta kantakaupungista.

Myös Hakaniemessä on käynnistynyt ja vireillä lukusia hankkeita, jotka toteutuessaan uudistavat alueen profiilia ja tuovat uusia käyttäjiä alueelle. Hakaniemessä on lisäksi poiketen ydinkeskustasta huomattavasti lisärakentamismahdollisuuksia.

Kokouksessa asiaa esittelevät kehityspäällikkö Minna Maarttola kaupunginkanslian elinkeino-osastolta, projektinjohtaja Sirpa Kallio kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolta ja yksikön päällikkö Janne Prokkola kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelusta. Asiantuntijana paikalla on myös projektinjohtaja Katariina Baarman kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolta.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566