Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

19.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Marcus Rantalan ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja Sanna Vesikansan.

Käsittely

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti tarkastajaksi Marcus Rantalan Silja Borgarsdóttir Sandelinin sijasta.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Silja Borgarsdóttir Sandelinin ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja Sanna Vesikansan.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566