Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet vuosille 2018-2021

HEL 2017-011701 T 14 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden 2018-2021 valmistelusta.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Henri Kähönen, elinkeinosuunnittelija, puhelin: 310 25020

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Elinkeinopolitiikan painopisteet 2018-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kilpailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa sekä kansainvälistä yhteistyötä ja päättää niihin liittyvistä periaatteista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 kokouksessaan 27.9.2017 (§ 321). Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on laatinut kaupunkistrategiaan perustuen ehdotuksen Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiksi vuosille 2017-2021.

Ehdotetut viisi painopistettä ovat:

  1. Kansainvälisesti houkutteleva Helsinki
  2. Tulevaisuuden vahva elinkeinopohja
  3. Omaperäinen ja menestyvä startup-kaupunki
  4. Yritysystävällinen Helsinki
  5. Yrityksille osaavaa työvoimaa

Painopisteet sisältävät yhteensä 23 keskeistä toimenpidekokonaisuutta, joita kaupunki strategiakauden aikana toteuttaa. Yksittäisten elinkeinopolitiikan toimenpiteiden valinta kaupunkistrategiassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään vuosittain osana kaupungin toiminnan suunnittelua.

Varsinaisten elinkeinopoliittisten painopisteiden ja toimenpiteiden ohella Helsingin elinvoimaan vaikuttavat ratkaisevasti useat muut kaupungin toimenpiteet. Strategiassa asetettu tavoite, jonka mukaan Helsinki on maailman toimivin kaupunki, on siten myös elinkeinopolitiikan kannalta keskeinen.

Elinkeinopolitiikan painopisteiden valmistelua jatketaan elinkeinojaoston kokouksessa 5.2.2018 käydyn keskustelun perusteella. Lopullinen esitys tuodaan jaoston päätettäväksi kevään 2018 aikana.

Painopisteitä tarkistetaan tarvittaessa strategiakauden aikana. Toteutumisesta raportoidaan elinkeinojaostolle vuosittain syyskauden viimeisessä kokouksessa.

Elinkeinopolitiikan painopisteet ja niihin liittyvät toimenpidekokonaisuudet on kuvattu liitteessä 1.

Elinkeinojaoston kokouksessa asiaa esittelevät elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Henri Kähönen, elinkeinosuunnittelija, puhelin: 310 25020

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Elinkeinopolitiikan painopisteet 2018-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566