Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Maria 01 -kasvuyrityskeskittymän ja Marian kampusalueen tilannekatsaus

HEL 2018-000700 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi Maria 01 -kasvuyrityskeskittymän ja Marian kampusalueen tilannekatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Santtu von Bruun.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategian mukaan Helsingin tavoitteena on olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle ja houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille. Edelleen strategian mukaan Maria 01 -alueen kehittämistä Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi jatketaan.

Entisen Marian sairaala-alueen muuttaminen kansainvälisesti merkittäväksi startup- ja kasvuyrityskeskittymäksi on käynnistynyt vuonna 2016. Keskittymän toiminnan järjestämiseksi kaupunginhallitus päätti 29.3.2016 § 12 Startup Maria Oy -nimisen osakeyhtiön perustamisesta. Yhtiön tehtävänä on luoda edellytyksiä kasvuyrittäjyydelle, tarjota palveluita tiloissa toimiville yritysyhteisöille, tehdä tunnetuksi Helsingin kasvuyritysekosysteemiä ja vastata kaupungin hallinnassa olevien entisen Marian sairaalan tilojen vuokraamisesta edelleen startup- ja kasvuyrityksille.

Marian alueen kehittämisen seuraavan vaiheen tavoitteena on synnyttää kasvuyritys- ja innovaatiokampus alueen eteläosaan. Lisäksi tavoitteena on houkutella kasvuyritysekosysteemin ja kampuksen kehittymisen palvelutarjonnan kannalta merkittäviä toimijoita sekä yrityksiä, jotka hyötyvät sijainnista Marian kampusalueella. Erityisesti tavoitellaan laajentumisvaiheessa olevia kasvuyrityksiä, suurten yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä kansainvälisiä yrityskiihdyttämöitä ja pääomasijoittajia.

Kokouksessa on kuultavana asiantuntijana kaupunginkanslian elinkeino-osaston kilpailukyky ja kansainväliset asiat -yksikön päällikkö, Startup Maria Oy:n hallituksen puheenjohtaja Santtu von Bruun.

Esittelijä

elinkeinojohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Melissa Sharma, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36594

melissa.sharma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566