Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (6)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Oikaisuvaatimus LOPS-osaamisen kehittämisen kokonaisuutta koskevan pienhankintasopimuksen purkamista koskevasta päätöksestä

HEL 2021-002406 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ES Pedagogica Oy:n Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtajan 7.12.2021 (§ 30) päätökseen ”Päätös LOPS-osaamisen kehittämisen kokonaisuutta koskevan pienhankintasopimuksen purkamisesta” kohdistaman oikaisuvaatimuksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Oikaisuvaatimus 7.12.2021 [JULKINEN]

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

ES Pedagogica Oy teki 7.12.2021 päivätyn oikaisuvaatimuksen hallintojohtajan päätöksestä 30 § 7.12.2021 (diaarinumero HEL 2021-002406), jolla purettiin henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämistä (LOPS Osaamisen kehittämisen kokonaisuus) koskeva hankintasopimus päättymään 1.1.2022 alkaen. 

Hankintasopimus perustui hallintojohtajan 16.4.2021 tekemällään päätökseen (§7 Hankinta, LOPS-osaamisen kehittämisen kokonaisuus, suomen- ja ruotsinkieliset lukiot), jolla hankittiin henkilöstön täydennyskoulutusta (LOPS Osaamisen kehittämisen kokonaisuus, diaarinumero HEL 2021-002406) ES Pedagogica Oy:ltä. Sopijapuolten välinen hankintasopimus oli allekirjoitettu 12.5.2021 ja sen oli tarkoitus olla voimassa enintään 28.3.2023 asti.

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton kokonaisarvo oli noin 108 000 euroa. Kyseessä oli hankintalain (1397/2016) 25 §:n liitteen E mukaisen kynnysarvon alittava pienhankinta, joka kilpailutettiin kevyesti avoimella menettelyllä. Kilpailutus perustui Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 3.3.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-002406 ”Helsingin kaupungin LOPS osaamisen kehittämisen kokonaisuus”.

Toimiala päätti purkaa ES Pedagogica Oy:n kanssa allekirjoitetun hankintasopimuksen 1.1.2022 alkaen. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja teki pienhankintasopimuksen purkamista koskevan päätöksen 7.12.2021. Päätös annettiin tiedoksi samana päivänä asianosaiselle.

Osapuolten välisessä hankintasopimuksessa sovellettiin julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut, Huhtikuu 2017 / Päivitysversio) siltä osin, kuin niistä ei ollut poikettu sopimusasiakirjassa.

Kyseisten ehtojen luvussa 13 on ilmoitettu perusteita, joiden nojalla sopijapuolella on oikeus purkaa hankintasopimus olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Kohdan 13.6 mukaan sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe tai siitä tilaajalle aiheutuneet seuraukset ovat vähäistä suurempia eikä virhettä tilaajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai virheet ovat toistuvia. Kohdan 10.3 mukaan, ellei toisin ole sovittu, palveluntuottaja
on oikeutettu laskuttamaan sovitut maksut, kun palvelu on suoritettu.

Toimiala katsoi purkupäätöksessään, että sopijapuolten välisen pienhankintasopimuksen purkuperuste oli käsillä, sillä tilaajan ja palveluntuottajan välisessä hallinnollisessa yhteistyössä oli ilmennyt olennaisia puutteita. Palveluntuottajalla ei ollut käytössään tarjouksessa ilmoitettua verkkoalustaa, eikä sen järjestämiä etätilaisuuksia ollut toteutettu tarjouksessa esitetyllä tavalla. Tilaaja oli joutunut lisäksi pyytämään palveluntuottajaa tekemään korjauksia koulukohtaiseen viestintäänsä. Lisäksi toimialan keräämän kirjallisen asiakaspalautteen perusteella palvelun laadussa oli ilmennyt toistuvia puutteita.

Toimiala katsoi purkuperusteeksi myös, että ES Pedagogica Oy oli JYSE 2014 Palvelut -vakioehtojen kohtien 3.3 ja 7.2 vastaisesti jättänyt ilmoittamatta tilaajalle alihankkijan ja nimettyjen palvelun tuottamisesta vastaavien henkilöjen vaihtumisesta sopimussuhteessa. Kohdan 7.2 mukaan, jos tilaaja on edellyttänyt palvelun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden nimeämistä, nimetyt henkilöt tuottavat hankintasopimuksen kohteena olevat palvelut. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa nimettyä henkilöä ilman tilaajan suostumusta. Tämä palveluntuottajan henkilöstössä tapahtunut muutos oli toimialan näkemyksen mukaan heikentänyt palvelun laatua olennaisesti.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 7.12.2021 päivätyssä vastineessaan esittänyt, ettei toimiala ole vaatinut O365-verkkoalustaa palveluntuottajan kommunikaatiossa. ES Pedagogica Oy katsoo sopimusvelvoitteiden täyttyneen, kun kaikki sovitut 1A moduulin koulutustilaisuudet on pidetty Zoom-välitteisesti verkossa kesäkuussa 2021 sovitus palveluntuottajan verkkoalusta ja aikataulun mukaisesti. Lisäksi sen mukaan toimialan palvelun virheeksi katsomaa verkkoalustoja koskevaa ongelmaa ei ole pyritty korjaamaan asianmukaisesti ja vastavuoroisella tavalla. ES Pedagogica Oy katsoo, ettei toimiala ole reklamoinut heitä palveluntuottajan verkkoalustavaatimusta koskevasta virheestä asianmukaisesti.

Toiseksi oikaisuvaatimuksen tekijä on vastineessaan myös esittänyt eriävän mielipiteensä siitä, että toimiala on tilaajana joutunut pyytämään ES Pedagogica Oy:tä tekemään korjauksia koulukohtaiseen viestintäänsä.

Kolmanneksi oikaisuvaatimuksen tekijä on kiistänyt toimialan näkemyksen siitä, että hankintasopimus on purettava palvelun sisältöön liittyvien olennaisten ja toistuvien virheiden johdosta.

Neljäntenä perusteena oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, ettei se ole vaihtanut tai salannut nimeämiään palvelun toteutuksesta vastaavia henkilöitä, eikä se näin ollen olisi toiminut JYSE 2014 Palvelut -ehtojen vastaisesti henkilöstön vaihdoksia koskevan ilmoituskäytännön osalta.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vastineessaan viitannut useisiin JYSE 2014 Palvelut -ehtojen kohtiin, jotka eivät kuitenkaan sovellu käsillä olevaan tilanteeseen palveluntuottajan esittämillä tavoilla. Toimialan päätös purkaa pienhankintasopimus ei ole vakioehtojen luvun 18 mukainen erityistilanne, kuten hankintalain (1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3-11 kohdissa tarkoitetusta harkinnanvarainen poissulkemisperuste, palveluntuottajan taloudellisten tai muiden olosuhteiden olennainen muutos taikka sellainen hankintasopimuksen olennainen muutos, joka olisi edellyttänyt uutta kilpailutusmenettelyä. Toisin kuin oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, toimialan pienhankintasopimuksen purkamista koskevassa päätöksessä ei myöskään ollut kyse tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisten selvitysten tai todistusten toimittamisen laiminlyönnistä, palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä taikka lähetetyn työntekijän sosiaaliturvan määräytymistä koskevan todistuksen toimittamisesta tilaajalle (JYSE 2014 Palvelut -ehtojen luku 19).

Oikaisuvaatimuksen tekijä on lisäksi esittänyt toimialalle vaatimuksen siitä, että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulisi korvata palveluntuottajalle kevään 2022 osalta ES Pedagogica Oy:n etukäteen aikatauluttamia ja suunnittelemia palveluja. Toimiala toteaa, ettei ES Pedagogica Oy:ltä hankittua palvelua ole vielä kevään 2022 osalta suoritettu JYSE 2014 Palvelut -ehtojen kohdan 10.3 mukaisella tavalla niin, että palveluntuottajalle muodostuisi suoritetun palvelun laskutusoikeus.

Toimiala päättää hylätä päätökseen ES Pedagogica Oy:n oikaisuvaatimuksen, sillä se katsoo, ettei perusteita pienhankintasopimuksen purkamista koskevan päätöksen muuttamiselle tai kumoamiselle ole.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Oikaisuvaatimus 7.12.2021 [JULKINEN]

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Hallintojohtaja 07.12.2021 § 30

HEL 2021-002406 T 02 08 02 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja ES Pedagogica Oy:n välinen pienhankintasopimus henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisestä (LOPS Osaamisen kehittämisen kokonaisuus) puretaan palvelun sisältöön liittyvien olennaisten ja toistuvien virheiden johdosta.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja ES Pedagogica Oy:n välisen sopimussuhteen purku tulee voimaan 1.1.2022 lukien.

Päätöksen perustelut

Hallintojohtaja päätti 16.4.2021 tekemällään päätöksellä (§7 Hankinta, LOPS-osaamisen kehittämisen kokonaisuus, suomen- ja ruotsinkieliset lukiot) hankkia henkilöstön täydennyskoulutusta (LOPS Osaamisen kehittämisen kokonaisuus, diaarinumero HEL 2021-002406) ES Pegagogica Oy:ltä. Hankintasopimus allekirjoitettiin 12.5.2021 ja sen oli tarkoitus olla voimassa enintään 28.3.2023 asti.

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton kokonaisarvo oli noin 108 000 euroa. Kyseessä oli hankintalain (1397/2016) 25 §:n kynnysarvon alittava pienhankinta, joka kilpailutettiin kevyesti avoimella menettelyllä.

Kilpailutus perustui Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 3.3.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-002406 ”Helsingin kaupungin LOPS osaamisen kehittämisen kokonaisuus”.

Osapuolten välisessä hankintasopimuksessa on sovellettu julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut, Huhtikuu 2017 / Päivitysversio) siltä osin, kuin niistä ei ole poikettu tässä sopimusasiakirjassa.

Kyseisten ehtojen luvussa 13 on ilmoitettu perusteita, joiden nojalla sopijapuolella on oikeus purkaa hankintasopimus olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Kohdan 13.6 mukaan sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe tai siitä tilaajalle aiheutuneet seuraukset ovat vähäistä suurempia eikä virhettä tilaajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai virheet ovat toistuvia. Kohdan 10.3 mukaan, ellei toisin ole sovittu, palveluntuottaja on oikeutettu laskuttamaan sovitut maksut, kun palvelu on suoritettu.

Toimiala katsoo, että sopijapuolten välisen pienhankintasopimuksen purkuperuste on käsillä, sillä tilaajan ja palveluntuottajan välisessä hallinnollisessa yhteistyössä on ilmennyt olennaisia puutteita. Palveluntuottajalla ei ole ollut käytössään tarjouksessa ilmoitettua verkkoalustaa, eikä sen järjestämiä etätilaisuuksia ole toteutettu tarjouksessa esitetyllä tavalla. Tilaaja on joutunut lisäksi pyytämään palveluntuottajaa tekemään korjauksia koulukohtaiseen viestintäänsä. Lisäksi toimialan keräämän kirjallisen asiakaspalautteen perusteella palvelun laadussa on ilmennyt toistuvia puutteita.

Toimiala katsoo lisäksi, että ES Pedagogica Oy on JYSE 2014 Palvelut -vakioehtojen kohtien 3.3 ja 7.2 vastaisesti jättänyt ilmoittamatta tilaajalle alihankkijan ja nimettyjen palvelun tuottamisesta vastaavien henkilöjen vaihtumisesta sopimussuhteessa. Kohdan 7.2 mukaan, jos tilaaja on edellyttänyt palvelun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden nimeämistä, nimetyt henkilöt tuottavat hankintasopimuksen kohteena olevat palvelut. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa nimettyä henkilöä ilman tilaajan suostumusta. Tämä palveluntuottajan henkilöstössä tapahtunut muutos on toimialan näkemyksen mukaan heikentänyt palvelun laatua olennaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Hallintojohtaja 16.04.2021 § 7

Lisätiedot

Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566