Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 382

Oikaisuvaatimus perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaisemisesta lukuvuodelle 2021 – 2022

HEL 2021-006397 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy Folkhälsan Välfärd Ab:n oikaisuvaatimuksen hallintopäällikön 5.10.2021 § 142 tekemästä päätöksestä ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Esteelliset: Kristian Wahlbeck.
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5).

Esittelijä

vs. perusopetusjohtaja

Taina Tervonen

Lisätiedot

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintopäällikkö päätti 5.10.2021 § 142 Folkhälsan Välfärd Ab:lle perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustuksen lukuvuodelle 2021-2022, yhteensä 234 372 euroa. Avustus tarkistettiin oppilasmäärien laskentapäivän 20.9.2021 mukaisesti, jolloin Folkhälsan Välfärd Ab:n oppilasmäärä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietojen mukaan oli 289 oppilasta.

Folkhälsan Välfärd Ab on tehnyt 14.10.2021 oikaisuvaatimuksen päätökseen, koska heidän mukaan 20.9.2021 oppilasmäärä oli 292. Oikaisuvaatimus on aiheellinen ja Folkhälsan Välfärd Ab:n perusopetuslain mukainen avustuspäätös tullaan oikaisemaan oikean oppilasmäärän mukaiseksi.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on lähetetty eKirjeenä 12.10.2021. Päätöksestä on tehty 14.10.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 25.5.2021 § 214 päättänyt perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2021 - 2022.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Hallintopalvelut Hallintopäällikkö 05.10.2021 § 142

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566