Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

17.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 265

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Livornonkatu 6 sijaitsevan päiväkoti Livornonkatu 6:n hankesuunnitelmasta

HEL 2021-005737 T 10 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 7.5.2021 päivätystä Päiväkoti Livornonkatu 6:n hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä

vs. varhaiskasvatusjohtaja

Ulla Lehtonen

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Vare Livornonkatu 6 hasu_7.5.21_sh

2

Vuokrasopimusluonnos+PA132447266144926173

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti Livornonkadun hankkeen hankesuunnitelmasta 7.5.2021. Kohde sijaitsee Jätkäsaaressa osoitteessa Livornonkatu 6. Päiväkoti Livornonkatu 6 on uusi perustettu päiväkoti, jossa on tilat noin 150 lapselle. Perustelut tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole tullut muutoksia.

Tiloissa on aiemmin toiminut yksityinen päiväkoti. Helsingin kaupungin toimesta tiloissa on tehty muutostöitä keittiön varustelun ja ilmanvaihdon sekä mm. tilojen turvajärjestelyjen osalta. Tilat Livornonkatu 6:ssa on otettu vaiheittaan käyttöön kevään 2021 aikana ja ne tarvitaan kokonaisuudessaan käyttöön kalustettuna vuoden 2021 loppuun mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on käynyt tarkastuskierroksella tiloissa 1.3.2021. Kierroksella tehdyt huomiot on otettu huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.

Hankkeessa toteutettavan fyysisen oppimisympäristön avulla edistetään työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista, vähennetään sisäilmaongelmia ja parannetaan rakennuskannan energiatehokkuutta kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutiloilla parannetaan lasten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, jonka monipuoliset ja joustavat tilat tukevat sekä lasten että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat on suunniteltu kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto ja suomalaista varhaiskasvatusmallia Suomen ulkopuolelle tarjoava HEI Schools aloittavat yhteistyön päiväkoti Livornonkatu 6:ssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää suomalaista varhaiskasvatusmallia tutkimus- ja harjoitteluperusteisesti. Hankkeen tavoitteena on lisäksi tuottaa kansainvälinen näyteikkuna suomalaiseen, laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Päiväkodilla on käytössään oma, monipuolinen piha. Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin käyttäjille että alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman opetussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Tiloissa on tehty muutostöitä keittiön varustelun ja ilmanvaihdon sekä mm. tilojen turvajärjestelyjen osalta. Muutostöiden jälkeen tiloissa saavutetaan kaupungin mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaiset tavoitteet ja ne mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen ja ne mahdollistavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 36 897 euroa/kk eli 442 764 euroa vuodessa (30,12 euroa/m²/kk). Neliövuokran perusteena on 1225 htm².

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan mm. irtokalustehankintoihin 150 000 euroa, mikä ei sisällä tietohallinnon hankintakustannuksia. Kohteen siivouskustannukset ovat noin 41 000 euroa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 15.09.2020 osoitteeseen Livornonkatu 6 toteutettavien lisätilan tarveselvityksen. Varhaiskasvatusjohtaja on päättänyt nimetä päiväkoti Livornonkatu 6:ksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan 15.9.2020 perustaman päiväkodin. Livornonkatu 6, vuokrattava väliaikainen lisätila päiväkodin ja perusopetuksen käyttöön, hankesuunnitelma on hyväksytty Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 20.05.2021.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä.

Esittelijä

vs. varhaiskasvatusjohtaja

Ulla Lehtonen

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Vare Livornonkatu 6 hasu_7.5.21_sh

2

Vuokrasopimusluonnos+PA132447266144926173

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 20.05.2021 § 50

HEL 2021-005737 T 10 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle

A
Helsingin Jätkäsaaressa, osoitteessa Livornonkatu 6 sijaitsevan, yhteensä noin 1 225 htm² laajuisen päiväkotitilan vuokraamista varhaiskasvatuksen käyttöön 7.5.2021 päivätyn hankesuunnitelman mukaan enimmäishintaan 6 685 600 euroa siten, että 20 vuoden vuokra-ajalta maksettava arvonlisäveroton, indeksikorjaamaton pääomavuokra on yhteensä enintään 6 585 000 euroa ja toiminnan edellyttämä investointikustannus on enintään 100 000 euroa. Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön oikeuttamista tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan eQ Sijoitusrahastot Oy:n kanssa vuokrasopimus.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta vuokrauspäätöstä.

Käsittely

20.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli asiakaspäällikkö Keijo Virtanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Keijo Virtanen, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 43022

keijo.virtanen(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566