Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (5)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

17.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 262

Abraham Wetterin tien päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys

HEL 2021-005643 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Herttoniemeen osoitteeseen Abraham Wetterin tie 15 toteutettavan uuden päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistaa tilojen kokonaistaloudellisuus.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvityslomake Abraham Wetterintien päiväkoti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suunniteltu päiväkotirakennus sijaitsee kaakkoisessa suurpiirissä, Herttoniemen peruspiirissä, Herttoniemen yritysalueen kupeessa osoitteessa Abraham Wetterin tie 15 ja se vastaa alueen suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen lähipalvelutarpeeseen.

Uudisrakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön 224 lapselle, joista 63 paikkaa toteutetaan ruotsinkieliselle ja 161 paikkaa suomenkieliselle varhaiskasvatukselle. Suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta opinpolku tällä hetkellä jatkuu Porolahden peruskouluun ja ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta Botby grundskolaan.

Uudishanke korvaa nykyisen 42 paikkaisen ruotsinkielisen Daghemmet Killingenin tilat. Ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle saadaan uudishankkeessa uusia tilapaikkoja 21 ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen tilapaikat lisääntyvät 161 tilapaikalla. Uudisrakennus otetaan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2023 mennessä.

Tämä tilatarve on esitelty kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle hyväksytysti 18.5.2021. Hankkeen toteutuksen yhteydessä ei tarvita väistötiloja.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikennejärjestelyt.

Herttoniemen yritysaluetta täydennysrakennetaan ja varhaiskasvatusikäisten lasten määrä alueella kasvaa noin 180 lapsella vuoteen 2035 mennessä.  Hanke palvelee yritysalueen, Roihuvuoren ja Tammisalon alueita ja on hyvin saavutettavissa.

Koko laajan kaakkoisen suurpiirin varhaiskasvatusalueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa ennustekaudella 2019-2030 noin 450 lapsella, jonka jälkeen kasvu tasaantuu.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa Daghemmet Killingen palvelualue on ensisijaisesti Herttoniemi. Nykyinen ruotsinkielinen päiväkoti toimii peruskorjauksen tarpeessa olevissa tiloissa Herttoniemenrannassa osoitteessa Laivalahdenportti 3. Tilat asettavat rajoitteita varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen.

Edellä kuvatun hankkeen lisäksi talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosille 2022-2030 sisältää Herttoniemenrannassa päiväkotien Merituuli ja Tuorinniemi perusparannukset, jotka ajoittuvat vuosille 2028-2030.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennuksen tilat luovat hyvät edellytykset päiväkodin toiminnalle ja vastaavat Herttoniemen ja sen lähialueiden palvelutarpeisiin. Tilat tehdään turvallisiksi, terveellisiksi ja riittäviksi niin että muuntuva käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisenympäristöksi. Toiminnan suunnitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset ja perheet. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden ja asukaskäytön lisäämisen alueella.

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Päiväkotitilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden, suunnitteluohjeiden ja mallitilaohjelman mukaan. Näin saadaan pedagogisesti monipuolinen, tarkoituksenmukaisesti mitoitettu ja joustava toimintaympäristö, joka mahdollistaa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin käyttäjille että alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja lapsia osallistetaan pihan suunnitteluun.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Abraham Wetterin tien päiväkodin tilat ovat arviolta laajuudeltaan n. 1 700 hym², 2 040 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on arviolta 31,00 euroa/htm²/kk, 63 300 euroa/kk. Uudishankkeen vuosittaiset vuokrakustannukset ovat 759 600 euroa/v. Lukuihin ei kuulu maanvuokra. Daghemmet Killingenin tämän hetkiset vuosittaiset vuokrakustannukset ovat 73 440 euroa vuodessa. Näin ollen alueen vuosittaiset vuokrakustannukset nousevat 686 160 euroa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnistämiskustannuksiin varataan kalustamisen ja varustamisen osalta 210 000 euroa ja ICT-hankintojen osalta n. 20 000 euroa, alv. 0 %. Muuttokustannusarvio on noin 31 300 euroa, siivouskustannusarvio on noin 58 300 euroa/vuosi. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 2 518 500 euroa/vuosi.

Tilankäytöllisesti rakennus on muuntojoustava ja kustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu, joka mahdollistaa myös iltakäytön. Iltakäytön tiloja ovat esimerkiksi aula, ruokailutila ja toiminta-/juhlasali.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Päiväkodin henkilökunta osallistuu käyttäjäkokouksissa rakennuksen suunnitteluun hanke-, yleis- ja toteutussuunnittelun aikana.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvityslomake Abraham Wetterintien päiväkoti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 18.05.2021 § 8

HEL 2021-005643 T 10 06 00

Framställning

Fostrans- och utbildningssektorns svenska sektion beslutade föreslå för fostrans- och utbildningsnämnden att behovsutredningen som gäller ett nybygge för ett nytt daghem på adressen Abraham Wetters väg 15 i Hertonäs godkänns.

Den svenska sektionen betonar att personalens och barnens synpunkter om hur lokalerna kunde utvecklas ska fortsättningsvis beaktas och att man ska dessutom säkerställa att lokalerna är helhetsmässigt ekonomiska i samband med den fortsatta planeringen och förverkligandet av projektet.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Susan Niemelä, projekt arkitekt, telefon: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566