Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 239

Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousaikoihin syksyllä 2021

HEL 2020-010754 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 2.3.2021 § 149 tekemäänsä päätöstä kokousajoista siten, että lautakunta kokoontuu myös tiistaina 24.8.2021 kello 16.00 alkaen.

Kokous pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki tai sähköisenä kokouksena.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uuden toimialajohtajan valinnan vuoksi on tarpeen pitää ylimääräinen kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous 24.8.2021.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Hallintopalvelut

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.03.2021 § 149

HEL 2020-010754 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokoontua syyskaudella 2021 tiistaisin kello 16.00 alkaen seuraavasti:

        17.8.2021

        14.9.2021

        21.9.2021

        12.10.2021

        2.11.2021

        23.11.2021

        14.12.2021

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että lautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

20.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566