Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (6)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 245

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Pohjolankatu 45 sijaitsevan ruotsinkielisen koulurakennuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2021-003344 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 26.2.2021 päivätystä Kottby Lågstadieskolan hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. Tiloja kehitettäessä on varmistettava, että koulussa on riittävästi rauhallisia luokkatiloja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Lausuntopyynnöissä tulee huomioida hankesuunnitelman liitteiden laatu.

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (4) lopuksi:
"Tiloja kehitettäessä on varmistettava, että koulussa on riittävästi rauhallisia luokkatiloja."

Kannattaja: Martina Harms-Aalto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Jenni Tirronen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma Kottby ls 26.2.2021

2

Hankesuunnitelma Kottby ls liitteet

3

Kottby_gs_työsuojelulausunto 090221

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 26.2.2021 päivätystä Kottby Lågstadieskolan hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Lausuntopyynnöissä tulee huomioida hankesuunnitelman liitteiden laatu.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa osoitteeseen Pohjalankatu 45 sijaitsevan kouluhankkeen hankesuunnitelmasta 26.2.2021. Kohde sijaitsee Käpylän kaupunginosassa. Kottbyn nykyiset tilat on mitoitettu 150 oppilaalle. Nykyinen koulurakennus on huonokuntoinen, liian pieni kasvavalle oppilasmäärälle eikä kaikilta osin tue toiminnallisia tavoitteita.

Korvaava uudisrakennus mitoitetaan 500 oppilaalle ja 50 lapselle.

Hankkeen yhteydessä ruotsinkielistä palveluverkkoa uudistetaan. Kottby lågstadieskola laajenee ala-asteesta yhtenäiseksi peruskouluksi, Åshöjden grundskola supistuu alakouluksi ja päiväkotien Daghemmet Fenixin ja Sesamin esiopetus siirtyy yhtenäisen peruskoulun yhteyteen. Uudishanke korvaa Kottby lågstadieskolanin käytössä olevat tilat osoitteessa Pohjolankatu 45 ja Pariisinkuja 2 A2, Åshöjdens grundskolanin, Sturenkatu 13 lisätilan sekä Daghemmet Fenixin esiopetuksen tilat Käpyläntie 11 että Daghemmet Sesamin esiopetuksen tilat Pariisinkatu 4. Esiopetukselta vapautuvat 50 tilapaikkaa osoitteissa Pariisinkuja 2 A2, Käpyläntie 11 ja Pariisinkatu 4 hyödynnetään ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen käyttöön. Perustelut tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole tullut muutoksia.

Suunnitellut tilat Pohjolankatu 45:ssa otetaan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2024 mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 9.2.2021. Liitteenä oleva työsuojelun lausunto huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Hankkeessa toteutettavan fyysisen oppimisympäristön avulla edistetään työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista, vähennetään sisäilmaongelmia ja parannetaan rakennuskannan energiatehokkuutta kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutiloilla parannetaan lasten ja nuorten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, jonka monipuoliset ja joustavat tilat tukevat sekä oppijoiden että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelmien tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin että koulun käyttäjille ja alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja oppilaita osallistetaan pihan suunnitteluun. Jatkosuunnittelussa on huomioitava toimivien pihatoimintojen toteutus tontilla.

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman ja peruskoulun opetussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 124 811 euroa/kk eli 1 497 735 euroa vuodessa (27,81 euroa/m²/kk). Neliövuokran perusteena on 4 539 htm². Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Hankkeen nykyinen vuokra on 376 233 euroa vuodessa. Toteutettava hanke lisää vuokrakustannuksia 1 121 502 euroa vuodessa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 576 000 euroa, sisältäen irtokalustehankinnat 450 000 euroa, tietohallinnon hankintoihin 150 000 euroa, muuttokustannuksiin 69 000 euroa ja siivouskustannuksiin noin 88 200 euroa/vuosi.

Väistötilat

Väistötiloiksi on suunniteltu koulutiloja osoitteessa Onnentie 18, tämä varmistuu yleissuunnitteluvaiheessa. Väistötilojen vuokrakustannusten arvio on 772 500 euroa ja ne sisältyvät hankkeen kokonaisvuokraan.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen ruotsinkielinen jaosto esitti 15.9.2020 kasvatus- ja koulutuslautakunnalle osoitteeseen Pohjolankatu 45 toteutettavan korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksymistä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tilahankkeen tarveselvityksen 22.9.2020.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti 8.4.2021 kaupunginhallitukselle osoitteeseen Pohjolankatu 45 toteutettavan Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen 26.2.2021 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon, katu- ja liikennesuunnittelun, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunnitelman tavoitteisiin. Koulun ja päiväkodin edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen.

Oppijoita osallistetaan piha- ja irtokalustesuunnitteluun.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Jenni Tirronen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma Kottby ls 26.2.2021

2

Hankesuunnitelma Kottby ls liitteet

3

Kottby_gs_työsuojelulausunto 090221

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.04.2021 § 34

HEL 2021-003344 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Pohjolankatu 45 toteutettavan Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen 26.2.2021 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 5 385 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 23,20 miljoonaa euroa 02/2021 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Tuukka Salo, vt. projektinjohtaja, puhelin: 050 378 4698

ext-tuukka.salo(a)hel.fi

Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566