Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Puistolan raitti 18 toteutetuista Puistolanraitin ala-asteen lisätilojen hankesuunnitelmasta

HEL 2020-013995 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 15.12.2020 päivätystä Puistolanraitin ala-asteen lisätilojen hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että tulevat hankesuunnitelmat valmistellaan ja esitellään lautakunnalle ennen niiden valmistumista ja käyttöön ottoa ja että kaupunkiympäristön toimiala varmistaa riittävän vuokra-ajan lisätiloille pysyvien tilojen valmistumiseen saakka.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Puistolanraitin ala-asteen lisätilojen hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Puistolanraitin ala-asteen lisätilojen hankesuunnitelmasta 15.12.2020. Kohde sijaitsee osoitteessa Puistolan raitti 18, 41. kaupunginosassa. Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden määrän kasvusta johtuen opetustiloja on toteutettu kahdelle toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden luokalle eli TOI-luokalle. Suunnitellut tilat on otettu käyttöön kalustettuna elokuussa 2020 tarveselvityksessä esitetyn aikataulun mukaisesti.

Hankesuunnitelma ja toteutetut tilat vastaavat kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa kuultiin käyttäjää ja huomioitiin hyvin käyttäjän tarpeet.

Hankkeen vaikutus tilakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 29 343,08 euroa/kk eli 352 117 euroa vuodessa (22,83 euroa/htm²/kk). Neliövuokran perusteena on 377,5 htm². Tilojen hankesuunnitelmassa esitetty vuokra-aika on 60 kuukautta. Vuokra-ajan lopullinen pituutta tarkistetaan laadittaessa toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden palveluverkkosuunnitelma.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.6.2020 osoitteeseen Puistolan raitti 18 toteutettavan Puistolanraitin ala-asteen lisätilan tarveselvityksen. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi 14.1.2021 osoitteeseen Puistolan raitti 18 sijoittuvan, tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 2.12.2020 päivätyn hankesuunnitelman.        

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Puistolanraitin ala-asteen lisätilojen hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.01.2021 § 7

HEL 2020-013995 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä osoitteeseen Puistolan raitti 18 sijoittuvan, tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 02.12.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 431 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 632 200 euroa toukokuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Katri Olli, projektinjohtaja, puhelin: 31033274

katri.olli(a)hel.fi

Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566