Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (6)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/52

 

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätökseen koskien kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamista alle 1-vuotiaisiin lapsiin

HEL 2020-013052 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen koskien kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöstä 15.12.2020 (§ 295) kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta alle 1-vuotiaisiin lapsiin, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Kirsi Pihlaja: Kasvatus ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen. Päätös lisän leikkaamisesta aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia lapsille ja perheille. Päätöksestä tehty tiedotus ei ole saavuttanut vanhempia riittävällä tavalla eikä siirtymäaika ole ollut riittävä.

Kannattaja: Pia Kopra

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaesitys: Kasvatus ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen. Päätös lisän leikkaamisesta aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia lapsille ja perheille. Päätöksestä tehty tiedotus ei ole saavuttanut vanhempia riittävällä tavalla eikä siirtymäaika ole ollut riittävä.

Jaa-äänet: 9
Ted Apter, Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Emma Kari, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Pia Kopra, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 1
Samuel Adouchief

Poissa: 1
Johanna Laisaari

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi Kirsi Pihlajan vastaehdotuksen äänin 9–2. Tyhjää äänesti 1. Poissa 1.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin: Aiempi päätös kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta alle 1-vuotiaisiin lapsiin ei tuota säästöjä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde. Tukea on tarpeen jatkaa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja on myös pulaa koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista.

Turvallinen lapsuus on tärkeä lapsen tulevaisuuden kannalta. Yleensä koti on lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita arvioimaan lapsensa tarpeita. Perheiden tulee itse saada päättää lapsensa hoitomuodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea perheiden valinnan mahdollisuutta, lisäksi kaupungin omissa päiväkodeissa varhaiskasvatus on yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin kotihoidossa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 15.12.2020

2

Oikaisuvaatimus 7.1.2021 LI

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 15.12.2020 (§ 295) päättänyt Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 (§ 352) hyväksymän talousarvion mukaisesti rajata kotihoidon tuen Helsinki-lisän alle 1-vuotiaisiin lapsiin (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista, koska Helsingissä ei ole riittävästi varhaiskasvatuspaikkoja eikä henkilöstöresursseja uusien lapsien varhaiskasvatukseen ottamiseksi, asian valmistelu on epäonnistunut, asianmukainen lapsivaikutusten arviointi puuttuu, siirtymäaika on riittämätön ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) tarkemmin ilmenevin perustein.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla lautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle viranomaiselle.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2020 vuoden 2021 talousarvion. Talousarvioon sisältyy kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 15.12.2020 talousarvion mukaisesti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen.

Kunta voi maksaa kotihoidon tukeen liittyen kuntalisää päättämillään perusteilla (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1 §:n 3 mom ja 20 §). Lapsen etu on päätöstä tehtäessä harkittava erikseen ja sitä koskien on tehtävä päätöskohtainen lapsivaikutusten arviointi. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 15.12.2020 päätöksestä ilmenevästi lapsivaikutusten arviointi on tehty (liite 1).

Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin tulee voimaan 1.6.2021. Siirtymäaika on siten yli kuusi kuukautta lautakunnan päätöksestä lukien, mikä on arvioitu riittäväksi ajaksi myös perheiden kannalta. Helsinki-lisän rajaaminen voi kasvattaa varhaiskasvatukseen osallistumista jossain määrin alueilla, joilla kotihoidon tukea käytetään eniten. Helsinki-lisän rajaamisella ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta kotihoidon tukea saavien lasten määrään vuonna 2021.

Helsinki-lisän rajaaminen on yksi talousarvion mukaisista tuottavuustoimista. Kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisen arvioitu kustannusvaikutus vuonna 2021 on 5,1 miljoonaa euroa. Vuositasolla arvioitu kustannusvaikutus on 8,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuuston kokouksen 9.12.2020 ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksen 15.12.2020 esityslista on julkaistu kokouksia edeltävällä viikolla ja esityslistan julkiset asiat ovat näin tulleet kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote on julkaistu kokouksen jälkeen 15.12.2020. Tammikuussa 2021 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tiedotti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, facebookissa ja twitterissä. Tiedote toimitettiin myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville tahoille ja Kansaneläkelaitokselle. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala lähetti tiedotteen kaikille vuonna 2020 ja vuonna 2019 toukokuun jälkeen syntyneiden lasten huoltajille kirjeenä. Päätöksestä tiedottaminen on tehty kuudella eri kielellä (suomi, englanti, ruotsi, venäjä, arabia, somali). 

Päätöksestä tiedottaminen on tapahtunut tammikuussa ja perheillä on ollut mahdollisuus hakea varhaiskasvatuspaikkaa varhaiskasvatuslain 17 §:n mukaisen hakemuksen käsittelyn enimmäisajan puitteissa eli neljä kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa ja mahdollista varhaiskasvatuksen tarvetta. Lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuspaikka myönnetään kaikille sitä tarvitseville lapsille. Helsingissä kodin ja varhaiskasvatusyksikön välinen matka-aika julkisella liikenteellä on suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa keskimäärin 10,8 minuuttia ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 15,3 minuuttia. Matka-aikaa seurataan vuosittain. Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään Helsingissä jatkossakin lähipalveluperiaatteen mukaisesti. Uusia varhaiskasvatuspaikkoja on valmistumassa vuonna 2021 enemmän kuin lasten väestöennuste edellyttäisi. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus Helsingissä on parantunut vuoden 2020 aikana.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta lautakunnan päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 15.12.2020

2

Oikaisuvaatimus 7.1.2021 LI

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.12.2020 § 295

HEL 2020-013052 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti rajata vuoden 2021 talousarvion mukaisesti kotihoidon tuen Helsinki-lisän alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän ehtoja muutetaan 1.6.2021 alkaen siten, että Helsinki-lisä poistetaan 1 vuotta täyttäneiltä lapsilta ja Helsinki-lisänä maksetaan alle 1-vuotiaista lapsista 264 euroa kuukaudessa. Helsinki-lisän määrä on sama kuin aiemminkin alle 1-vuotiaista lapsista.

Muilta osin kotihoidon tuen Helsinki-lisän ehdot jäävät ennalleen.

Käsittely

15.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Petra Malin: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että kotihoidon tuen Helsinki-lisää ei poisteta yli 1-vuotiailta lapsilta. Poistolla olisi kielteisiä vaikutuksia perheiden tilanteeseen ja se aiheuttaisi perheille taloudellista huolta ja taloudellisia vaikeuksia koronavirusepidemian vuoksi valmiiksi epävarmassa yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Kannattaja: Pia Kopra

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että kotihoidon tuen Helsinki-lisää ei poisteta yli 1-vuotiailta lapsilta. Poistolla olisi kielteisiä vaikutuksia perheiden tilanteeseen ja se aiheuttaisi perheille taloudellista huolta ja taloudellisia vaikeuksia koronavirusepidemian vuoksi valmiiksi epävarmassa yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 3
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vastaehdotuksen äänin 10-3.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Henrietta Suomalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22795

henrietta.suomalainen(a)hel.fi

Petteri Räisänen, johtava tietosuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566