Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (5)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

19.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen Pieksupolku 5 toteutettavan päiväkotihankkeen hankesuunnitelmasta

HEL 2020-010513 T 10 06 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma lpk Nuotti, korvaava uudisrakennus 15.10.2020

2

Hankesuunnitelman liitteet, lpk Nuotti, korvaava uudisrakennus 15.10.2020

3

Työsuojelun lausunto lpk Nuotti 2.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle uudisrakennuksen puoltavan lausunnon 15.10.2020 päivätystä päiväkoti Nuotin hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti päiväkoti Nuotin pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti Nuotin 15.10.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta osoitteessa Pieksupolku 5, Pukinmäen kaupunginosassa. Tällä hetkellä Pukinmäessä osoitteessa Erkki Melartinintie 2 toimivassa Päiväkoti Nuotissa on 152 lasta.

Tilat koostuvat neljästä erillisestä rakennuksesta, mikä on toiminnan järjestämisen kannalta haastavaa. Rakennukset ovat huonokuntoisia, eivätkä tilat kaikilta osin vastaa nykypedagogiikan vaatimuksia. Päiväkoti Nuotin uudisrakennus mitoitetaan 210 lapselle, mikä tarkoittaa, että alueelle saadaan 48 uutta tilapaikkaa. Mitoituksessa on huomioitu mahdollisuus alueen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvuun.

Koillisella varhaiskasvatusalueella 1-6-vuotiaiden suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja yksityisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste on ollut 74 prosenttia vuonna 2020.

Suunnitellut tilat Pieksupolku 5:ssa otetaan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2023 mennessä. Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 2.12.2020. Työsuojelun näkökulma huomioidaan jatkosuunnittelussa ja työsuojelun lausunto liitetään hankesuunnitelma-aineistoon.

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteita. Hankkeessa huomioidaan asukaslähtöisyys, osallisuus ja kustannustehokkuus. Julkisten tilojen käyttöä kuntalais- ja kulttuuritoimintaan edistetään mahdollistamalla rakennuksen yhteistilojen varaaminen silloin, kun päiväkoti ei niitä tarvitse. Lisätään varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjien yhdenvertaisuutta edistämällä nykyisiä tiloja yhtenäisemmän päiväkotiyksikön rakentamista.

Hankkeessa tuotetaan turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. Ilmastovastuu otetaan huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi rakennusmateriaalien valinnassa kestävyys, korjattavuus ja helppo huollettavuus ovat toiminnallisten ominaisuuksien ohella ratkaisevia kriteerejä. Näin edistetään vastuullista taloudenpitoa.

Riittävät ja toimivat palvelutilat parantavat lasten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, joka tukee sekä lasten että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Päiväkodille toteutetaan leikkipiha, joka on erotettu saatto- ja huoltoliikenteestä. Rakennus piha-alueineen varustetaan tukemaan fyysistä aktiivisuutta arjessa ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Piha-alueiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimistilana.

Tarkoituksenmukaisilla lukitus- ja kulkujärjestelyillä varmistetaan edellytykset aktiiviselle asukaskäytölle.

Tilat tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukaan alustava arvio rakennuksen kokonaisvuokrasta on 54 075 euroa/kk eli 648 897euroa vuodessa. Vuokra on 32,13 euroa/m²/kk. Neliövuokran perusteena on 1683 htm². Lopullinen vuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua.

Siivouskustannusarvio on noin 47 000 euroa/vuosi. Toiminnan ja tietohallinnon käynnistämiskustannuksiin varataan noin 166 000 euroa ja muuttokustannuksiin 23 000 euroa.

Väistötiloja ei tarvita

Uudisrakennuksen sijoittaminen toiselle tontille mahdollistaa päiväkodin toiminnan jatkumisen keskeytymättömästi siihen saakka kunnes uusi rakennus valmistuu, väistötiloja ei tarvita

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 24.3.2020 osoitteeseen Pieksupolku 5 rakennettavan uudisrakennuksen tarveselvityksen.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon, katu- ja liikennesuunnittelun, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunnitelman tavoitteisiin. Päiväkodin edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma lpk Nuotti, korvaava uudisrakennus 15.10.2020

2

Hankesuunnitelman liitteet, lpk Nuotti, korvaava uudisrakennus 15.10.2020

3

Työsuojelun lausunto lpk Nuotti 2.12.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.10.2020 § 120

HEL 2020-010513 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Pieksupolku 5 toteutettavan päiväkoti Nuotin korvaavan uudisrakennuksen 15.10.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 2 155 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 480 000 euroa elokuun 2020 kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

29.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektiarkkitehti Juha Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566