Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2020

1 (5)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

24.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 281

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio

HEL 2020-009998 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuutta sekä perusopetuksen palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatiot ovat 1.1.2021 lukien seuraavat:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

1.-7.2 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alueelliset palvelut (1-4, 5.1, 5.2, 6, 7.1. ja 7.2).

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alueelliset palvelut tuottaa varhaiskasvatusta ja antaa esiopetusta alueilla. Alueellisia palveluita on yhdeksän.

8. Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan palvelu

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan palvelu vastaa kaupunkitasoisesti suomen- ja muun kuin ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta.

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

1.-7. Perusopetuksen alueelliset palvelut (1-7).

Perusopetuksen alueelliset palvelut antaa perusopetuslain mukaista opetusta alueilla. Alueellisia palveluita on seitsemän.

8. Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelut

Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelut tuottaa esi- ja perusopetuksessa toteutettavan yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuoltopalvelun yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palveluihin kuuluvat psykologi- ja kuraattoripalvelut kaupungin kouluille ja päiväkodeille sekä osin yksityisille ja valtion kouluille. Lisäksi palvelut tekee yhteistyötä niiden kanssa oppilashuollossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Voimassa oleva varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio

1.-9. Varhaiskasvatus ja esiopetus (1-9)

Varhaiskasvatus- ja esiopetusalue tuottaa päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa sekä järjestää esiopetusta ja alle kouluikäisten lasten kerhotoimintaa päiväkodeissa. Alueellisia palveluita on yhdeksän.

10. Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan palvelu

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan palvelu vastaa kaupunkitasoisesti suomen- ja muun kuin ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta.

11. Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta

Leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta järjestää leikkipuistoissa ja perhetaloissa avointa ja ohjattua toimintaa pikkulapsiperheille ja koululaisille sekä perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa koululaisille. Lisäksi se vastaa kehitysvammaisten ja autististen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

1.-5. Perusopetuksen alueelliset palvelut (5)

Perusopetuksen alueelliset palvelut antaa perusopetuslain mukaista opetusta alueellaan. Alueellisia palveluita on viisi.

6. Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelut

Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelut tuottaa esi- ja perusopetuksessa toteutettavan yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuoltopalvelun yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palveluihin kuuluvat psykologi- ja kuraattoripalvelut kaupungin kouluille ja osin yksityisille ja valtion kouluille. Lisäksi palvelut tekevät yhteistyötä niiden kanssa oppilashuollossa.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelun periaatteet

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 3.3.2020 (§ 37) suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelun periaatteiksi 1.8.2020 alkaen seuraavaa:

A. Suomenkielinen varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus jakaantuvat seitsemään yhteiseen alueeseen, jotka perustuvat pääosin kaupungin suurpiirijakoon kuitenkin siten, että Itäinen ja Östersundomin suurpiiri muodostavat yhden alueen.

B. Palveluverkkosuunnittelussa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palveluja ja palvelutarvetta tarkastellaan ko. suurpiiritasolla yhdessä siten, että lapsen opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on sujuva ja että lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate toteutuvat mahdollisimman hyvin.

C. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen muodostamilla yhteisillä alueilla tavoitellaan samanlaista palvelutarjontaa eri puolilla kaupunkia.

Perustelut esitetyille muutoksille organisaatiossa

Tällä organisatorisella muutoksella saatetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden sekä perusopetuksen palvelukokonaisuuden alueelliset palvelut vastaamaan lautakunnan päättämiä palveluverkkosuunnittelun periaatteita. Muutoksen lähtökohtana on tarjota kuntalaisille tasalaatuiset varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuspalvelut riippumatta asuinpaikasta.

Esitetty organisointimalli tukee palvelun järjestämistä yhteistyössä kuntalaisten kanssa ja vahvistaa palveluverkon kehittämistä koko kaupungissa kuntalaislähtöisesti. Lisäksi se vahvistaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palveluiden ja palvelutarpeiden tarkastelua yhdessä,  kun palvelukokonaisuuksien aluejako on yhtenevä. Malli turvaa mahdollisimman pitkälle ehyen opinpolun lapselle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 3.3.2020 päättämän mukaisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus jakaantuu seitsemään alueeseen, jotka perustuvat pääosin kaupungin suurpiirijakoon kuitenkin siten, että Itäinen ja Östersundomin suurpiiri muodostavat yhden alueen. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa alue 5 ja alue 7 ovat lautakunnan päätöksen mukaisina kooltaan suuria, mikä on haasteellista henkilöstön johtamisen ja toiminnan suunnittelun näkökulmasta. Esityksessä kumpikin alue on jaettu kahdeksi aluepäällikön johtamaksi alueeksi palvelutuotannon turvaamiseksi. Tällöin alueellisia palveluita on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuudessa yhdeksän (1-4, 5.1, 5.2, 6, 7.1. ja 7.2). 

Lautakunnan päättämän mukaisesti perusopetuksen palvelukokonaisuudessa alueita on seitsemän (1-7).

Esityksessä ei esitetä muutoksia yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan palveluun eikä esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palveluihin.

Muutoksella alueiden vastuuta lisätään ja päätöksenteko vahventuu alue- ja koulutasolla. Erityiskoulut ja muut keskitetysti tarjottavat palvelut järjestetään osana perusopetuksen alueellisia palveluita huomioiden niiden tarkoituksenmukainen järjestäminen koko kaupungin ja kaikkien palveluiden käyttäjien näkökulmasta laadukkaasti ja toimivasti. Koululaisten perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa perusopetus osana koululaisten palveluja. Avoin varhaiskasvatus eli leikkipuistotoiminta yhdistetään osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alueellisia palveluja.

Helsingissä varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus ovat pääosin lähipalveluja. Esitetty malli tukee lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatteen toteutumista yhteistyössä vanhempien ja alueen asukkaiden kanssa ja palveluverkon kehittämistä osana alueita ja koko kaupunkia.

Esitys on laadittu noudattaen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 3.3.2020 (§ 37) hyväksymiä suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelun periaatteita (päätös oheismateriaalissa).

Organisaatiomuutos on käsitelty yhteistoiminnallisesti.

Toimivalta

Hallintosäännön 10 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päättää toimialan palvelukokonaisuutta seuraavan tason organisaatiosta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkosunnittelun periaatteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutus

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 10.11.2020 § 264

HEL 2020-009998 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.11.2020 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Ville Jalovaara: Asia jätetään pöydälle, jotta siihen voidaan huolella tutustua.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti Ville Jalovaaran ehdotuksesta yksimielisesti jättää asian pöydälle.

20.10.2020 Poistettiin

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566