Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (5)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 376

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

HEL 2017-006497 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se 1.1.2020 lukien käytä otto-oikeuttaan

  1. kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin, jotka koskevat:

        tutkimuslupia

        vuosiloman myöntämistä

        virkavapauden ja työvapaan myöntämistä

        perhevapaan myöntämistä

        työsuhteeseen ottamista

        työsuhteen irtisanomista ja purkamista

        kirjallisen varoituksen antamista viranhaltijalle

        tehtävien hoitajan määräämistä viranhaltijan estyneenä ollessa

        vakanssia koskevaa muutosta

        sijaisen määräämistä tai enintään 6 kk:ksi annettua avoimen viran hoitomääräystä

        vuosilipun, seutulipun ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvalle henkilölle tarkoitetun vuosilipun myöntämistä

        taksin käyttöoikeuden myöntämistä

        virkamatkoja (kotimaisia, ulkomaisia)

        koulutustilaisuuteen osallistumista kotimaassa ja sen kustannusten korvaamista sekä opintotuen myöntämistä

        vuorotteluvapaan myöntämistä

        palvelu-, kokemus-, henkilökohtaisen, tehtävä-, kieli-, tietotaito-, pätevyys- tai muun vastaavan palkanosan myöntämistä tai palkan tarkistamista yksittäistapauksessa

        kertapalkkion myöntämistä

        palvelutodistuksen allekirjoittamista

        matka- ja puhelinedusta päättämistä

        sivutoimiluvan myöntämistä

        työkyvyn arviointiin, lääkärintarkastukseen ja lisätutkimuksiin määräämistä

        palvelussuhdeasunnon vuokraamista

        oman auton käyttöoikeuden myöntämistä työtehtävissä

        tilojen tilapäistä luovuttamista ulkopuolisten käyttöön (esim. erilaisia tilaisuuksia varten)

        autopaikan vuokrasopimusta

        taskutoimiston myöntämistä

        työnantajan etäyhteyden myöntämistä

        laskujen hyväksyjien määräämistä

        pankkitilien käyttöoikeuksien määräämistä

        irtaimistoluettelon pitäjien määräämistä

        saatavan suorittamisesta vapauttamista

        vieraanvaraisuuden osoittamista

        henkilökunnan muistamista

        työryhmien asettamista

2. koulujen ja lukioiden johtokuntien päätöksiin.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että otto-oikeutta varten on kolmen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä toimitettava kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päätöksenteon tuen -yksikköön kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen ja ruotsinkielisen jaoston, toimialajohtajan, palvelukokonaisuuksien johtajien, hallintojohtajan ja tietohallintopäällikön päätökset. Mainittujen lisäksi on toimitettava hankintapäällikön, hallintopäällikön ja ammatillisen koulutuksen päällikön julkisia hankintoja koskevat päätökset.

Päätös tehdään vain päätöksen ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi, eikä ottamatta jättämisestä tehdä nimenomaista päätöstä lukuun ottamatta kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen ja ruotsinkielisen jaoston, toimialajohtajan, palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan, tietohallintopäällikön sekä hankintapäällikön, hallintopäällikön ja ammatillisen koulutuksen päällikön tekemiä otto-oikeuden alaisia päätöksiä, jotka ovat myös nähtävillä kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen ja ruotsinkielisen jaoston, toimialajohtajan, palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan, tietohallintopäällikön päätösten sekä hankintapäällikön, hallintopäällikön ja ammatillisen koulutuksen päällikön julkisia hankintoja koskevien päätösten osalta kasvatus- ja koulutuslautakunnan tai puheenjohtajan on tehtävä päätös asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on saapunut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päätöksenteon tuki -yksikköön. Samassa ajassa on tehtävä päätös toimialajohtajan, palvelukokonaisuuksien johtajien, hallintojohtajan ja tietohallintopäällikön päätösten sekä hankintapäällikön, hallintopäällikön ja ammatillisen koulutuksen päällikön julkisia hankintoja koskevien päätösten ottamatta jättämisestä.

Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleishallinnon päätökset toimitetaan päätöksenteon tuki -yksikköön tarkastettavaksi. Kukaan ei saa tarkastaa itse päättämiään tai valmistelemiaan päätöksiä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tällä päätöksellä ehdotetaan muutettavaksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan 20.06.2017 (4 §) tekemää päätöstä toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeudesta. 20.06.2017 on päätetty kohdassa 1. luetellut asiat ja tähän esitykseen on otto-oikeuden piiristä poisrajattaviin päätöksiin lisätty koulujen ja lukioiden johtokuntien toimivaltaan kuuluvat päätökset.

Hallintosäännön 15 luvun 3 §:n mukaan johtokunta hyväksyy vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman lukuun ottamatta 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja vuotuisia työaikoja, järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset sekä erottaa peruskoulun oppilaan sekä lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta. Erottaminen ja opiskeluoikeuden epääminen ovat asioita, joihin ei opetustoimen yksilöasioina voi käyttää otto-oikeutta kuntalain 92 §:n mukaan. Opetuslautakunta tarkisti 16.5.2017 (§ 71) laskentaperiaatteita, joilla lasketaan kaupungin peruskoulujen budjetit. Päätöksen mukaan koulujen johtokunnilla on toimivalta päättää määrärahojen kohdentamisesta eli koulun käyttösuunnitelmasta. Johtokuntien päätöksiin ei käytännössä ole käytetty otto-oikeutta, eikä edellä mainitun perusteella voida pitää tarkoituksenmukaisena saattaa päätöksiä otto-harkintaan, mikä vähentää myös koulujen ja lukioiden hallinnollista työtä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Lisäksi hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 6 momentin mukaan toimielin, jolla on otto-oikeus, voi etukäteen päättää, ettei se käytä otto-oikeutta tiettyihin päätöksiin tai että otto-oikeuden käyttöaika on säädettyä lyhyempi.

Kuntalain 92 §:stä ilmenee, että asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli siitä hetkestä, kun päätös on saapunut  kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päätöksenteon tuki -yksikköön.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

  1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
  2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen tai sosiaalitoimen asioita.

Päätösten ottoharkinnassa on kysymys päätösten lainmukaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden seurannasta, so. luottamushenkilöelin ja kaupungin ylin virkamiesjohto voivat tällä tavoin seurata, että niiden alaiset viranomaiset käyttävät päätöksentekovaltaansa tarkoituksenmukaisella tavalla sekä noudattaen lainsäädäntöä ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä.

Lautakunnalla on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin sen alaisella viranomaisella on ollut. Käsiteltäväksi otettavassa asiassa lautakunta voi:

  1. tehdä uuden päätöksen
  2. pysyttää, kumota tai muuttaa aiemmin tehdyn päätöksen
  3. palauttaa asian aiemmin päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2019 § 359

HEL 2017-006497 T 00 01 00

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

12.11.2019 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alkamista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

20.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566