Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 375

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan julkinen kokous 17.12.2019 kaupungintalolla

HEL 2018-003373 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että lautakunnan kokous 17.12.2019 pidetään julkisena kokouksena.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 05.03.2019 § 103 tekemäänsä päätöstä siten, että 17.12.2019 kokous pidetään Töysänkatu 2 D:n sijaan Helsingin kaupungintalon tapahtumatorilla osoitteessa Pohjoisesplanadi 11 - 13, 00170 Helsinki. Tämän lisäksi kokous lähetetään suorana Helsinki-kanavalla.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 (§ 387) hyväksynyt valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnen, jossa valtuusto pyytää selvittämään kaupunginkanslian mahdollisuudet lähettää kaikille muille lautakunnille paitsi tarkastuslautakunnalle kirje, jossa esitetään harkittavaksi, että vähintään yksi vuoden 2019 kokouksista pidettäisiin julkisena kokouksena ja tämän kokouksen esityslistan sisältö suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, että kokouksessa ei olisi käsiteltävissä asioissa salassa pidettäviä asiakohtia tai tietoja, jolloin yleisön on mahdollista olla paikalla koko kokouksen ajan.

Kuntalain (410/2015) 101 §:n 3 ja 4 momenttien mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi. Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.

Kaupunkistrategian (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) mukaan Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta haluaa edistää kaupunkistrategian ja valtuuston hyväksymän Petrus Pennasen toivomusponnen mukaisesti päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja julkisuutta sekä kannustaa kaupunkilaisia osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon. Tästä syystä kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kokouksensa tiistaina 17.12.2019 julkisena, ja mahdollistaa kaupunkilaisille kokouksen seuraamisen joko kaupungintalolla tai Helsinki-kanavalla. Kokouksessa käsitellään vain julkisia asioita. Kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin nettisivuille osoitteeseen https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-poytakirjat torstaina 12.12.2019 klo 16. Kokous on kasvatus- ja koulutuslautakunnan ensimmäinen julkinen kokous.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 05.03.2019 (§ 103) pitää kaikki syksyn 2019 kokouksensa osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.03.2019 § 103

HEL 2018-003373 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokoontua syyskaudella 2019 tiistaisin kello 16.00 alkaen seuraavasti:

        13.8.2019

        27.8.2019

        24.9.2019

        22.10.2019

        12.11.2019

        3.12.2019

        17.12.2019

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

09.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566