Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

Toimitilojen määräaikaisten ja tilapäisten ylläpitosiivoustöiden hankinta optiokaudelle 1.1.2019 – 31.12.2019

HEL 2017-011481 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimitilojen määräaikaista ja tilapäistä ylläpitosiivousta hankitaan optiokaudelle 1.1.2019 – 31.12.2019 seuraavasti:

1. Siskon Siivous Oy
2. Jaslec Oy
3. Services Netto Siivouspalvelu

Optiokautta koskevan suorahankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on n. 1,7 milj. euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti alkuperäisen hankintapäätöksen (diaarinumero: HEL 2017-011481) yhteydessä oikeuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset edellä mainitulle optiokaudelle.

Tämän päätöksen mukainen optiosopimus syntyy molempien osapuolten allekirjoituksella.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palvelutarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kyseessä on hankintalain 41 §:n mukaisia lisätilauksia koskeva suorahankinta.

Kyseessä olevat toimitilojen määräaikaiset ja tilapäiset ylläpitosiivoustyöt hankitaan alkuperäiseen hankintapäätökseen (HEL 2017-011481) perustuvalle optiokaudelle. Alkuperäisen hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo oli n. 3,4 milj. euroa sisältäen yhden (1) vuoden option.

Optiokaudelle tehtävän hankinnan sopimuskausi on 1.1.2019-31.12.2019.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palvelutarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Hankintapalvelut

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2017 § 133

HEL 2017-011481 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimitilojen määräaikaista ja tilapäistä ylläpitosiivousta hankitaan ajalle 1.1.2018 - 31.12.2018 seuraavasti:

  1. Siskon Siivous Oy
  2. Jaslec Oy
  3. Services Netto Siivouspalvelu

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Zina Siivouksen tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, koska vähimmäisvaatimuksia koskevat asiakirjat puuttuivat.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset.

Hankinnan kokonaisarvo on n. 3,4 milj. euroa, alv. 0 % sisältäen yhden (1) vuoden option.

Sopimus syntyy vasta molempien osapuolten allekirjoituksella aikaisintaan 14 pv kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566